För investerare

Prime Living har fått tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun.

Tilldelningen innebär att Prime Living (PL) och Stockholms läns landsting (SLL) skall skriva ramavtal angående maximalt 144 hyresmoduler per år. Avtalet gäller fram till 2023-12-31. Leveransen sker genom avrop under perioden som kan förlängas av SLL i ytterligare tre år med ett år i taget dock längst tom 2026-12-31. Vid maximalt avrop skulle det innebära bruttohyresintäkter på 23 MSEK per år. Då det är frågan om ett ramavtal är den slutliga kontraktssumman inte känd. Bolaget kommer kommunicera allteftersom avrop sker.

Beslutet kan överklagas i 10 dagar vilket innebär att ramavtalet kan undertecknas tidigast fredagen den 2020-04-03

Det tillfälliga boendet skall användas i samband med utbyggnationen av Stockholms tunnelbana.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 15:25 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL SLL 200325.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning