För investerare

Prime Living – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag efter övertecknat erbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget"), som uppför och förvaltar studentbostäder i Sverige, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets stamaktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet övertecknades med ett stort intresse, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Vidare upptas idag Bolagets teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North Premier.

Erbjudandet i korthet
– Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 50 SEK per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde på Prime Living om cirka 700 MSEK.(*1
– Erbjudandet består av en nyemission av 3 000 000 stamaktier eller 150 MSEK samt befintliga stamaktier om 478 261 eller cirka 24 MSEK som säljs av Bolagets nuvarande stamaktieägare. Som tidigare kommunicerat har Jan Severa, VD, och Ola Wengberg, vice VD, ägare till Bolagets största aktieägare Amun Holding AB, inte avyttrat några stamaktier i Erbjudandet.
– Prime Living har utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 521 739 nya stamaktier, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 4 000 000 stamaktier, motsvarande 26,2 procent av aktierna och 28,3 procent av rösterna i Prime Living.(*2
– Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 200 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs därmed upp till cirka 176 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
– Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer huvudägaren Amun Holding AB att kvarstå som de största aktieägarna i Prime Living och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 30,5 procent av aktierna och 33,1 procent av rösterna i Bolaget.
– Det totala antalet stamaktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 13 992 739 stamaktier under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
– De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 stamaktier vardera och cirka 200 investerare har tilldelats stamaktier i Prime Living.
– Handel i Prime Livings stamaktie på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet "PRIME".
-Handel i Prime Livings teckningsoptioner på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 juni 2015 under kortnamnet "PRIME TO 1".
– Bolaget har utsett ABG Sundal Collier till likviditetsgarant för stamaktien.

(*1 Beräknat på antalet stamaktier i bolaget efter Erbjudandets fullföljande, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
(*2 Se not 1

Jan Severa, VD och en av Prime Livings grundare, kommenterar:

Det är glädjande att konstatera att Prime Living nu fullföljer den sedan tidigare utlovade noteringen av stamaktier vilket ger oss goda finansiella förutsättningar och expansionskapital för att fullfölja vårt mål om produktion av 1 000 moduler per år från 2015. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget vidare i en noterad miljö.

Likviditetsgarant

ABG Sundal Collier och Bolaget har i maj respektive juni 2015 ingått avtal om att ABG Sundal Collier ska agera likviditetsgarant för teckningsoptionerna respektive för stamaktierna på Nasdaq First North Premier. ABG Sundal Collier erhåller marknadsmässig ersättning för respektive uppdrag och avtalen löper initialt på sex månader och därefter tillsvidare med två månaders uppsägningstid.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Manager och Bookrunner i erbjudandet och Baker & McKenzie är legal rådgivare.

Stockholm, 12 juni 2015

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, tel: 08-410 491 33,
e-post: jan.severa@primeliving.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
 www.mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-06-12.pdf

Om Prime Living
Prime Living är ett modernt, kreativt och pionjär-skapande bolag inom produktion och förvaltning av bostäder. Vi uppför bostäder i egen regi med ett nytt banbrytande produktionssätt. Vi har sedan 2009 utvecklat en produktionsmetod baserad på stålmoduler med standardiserade snabblänkande fästen för lyft och frakt. Vi är specialiserade på att utnyttja de fördelar som prefabricering av bostäder i fabrik innebär och har tagit fram montering och anslutningar på byggplatsen som kortar byggtider och minimerar fel i produktionen.

Konceptet syftar till att rationalisera byggprocessen och minska byggkostnader samtidigt som vårt främsta ledord är kvalité. Våra moduler är designade för att med minimalt underhåll kunna ha en livslängd på minst 100 år.

Vi samarbetar med kinesiska statsägda aktörer i södra Kina. Vi bidrar med koncept, kompetens och volym medan våra kinesiska partners handhar den lokala produktionen med särskilt utformade kontrollfunktioner. Systemet följer skandinaviska byggregler, energikrav samt tillgänglighetsregler.

Modulerna skeppas med båt från hamn i Kina och levereras till när-maste hamn där de skall uppföras. Skandinavien har små avstånd från hamn vilket innebär att vi inom några timmar från båten har anlänt kan börja montera modulerna. Vi finns idag etablerade med kontor i Stockholm och Malmö. Organisationen består av 11 personer.

Läs mer på www.primeliving.se

VIKTIGT INFORMATION
Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Prime Living anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Filer för nedladdning