För investerare

Prime Living förvärvar byggrätter genom apportemission samt beslutar om ett villkorat förvärv av byggrätter genom apportemission

Prime Living fullbordar idag en sedan tidigare och med stöd av styrelsebemyndigande beslutad apportemission om 233 000 stamaktier i syfte att förvärva samtliga aktier i bolaget Beryll Invest AB (*1 som deläger byggrätter i Göteborg. Byggrätterna avser 376 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 i Göteborg. Förvärvet av aktierna sker baserat på en värdering om ca 24 MSEK, vilket motsvarar 103 SEK per stamaktie i Prime Living. I och med förvärvet så blir Prime Living-koncernen helägare av byggrätterna på nämnda fastigheter.

Prime Living har även med stöd av styrelsebemyndigande beslutat genomföra ytterligare en apportemission om 116 500 stamaktier som köpeskilling för förvärv av aktierna i ett bolag (*2 som ännu är under bildande. Bolaget ska för förvärvets fullbordande ha tillförts en byggrätt och emissionen om 116 500 stamaktier är villkorad av att byggrätten omfattar minst 600 lägenheter. Bolaget är värderat till ca 12 MSEK och teckningskursen för de emitterade aktierna uppgår till 103 SEK per stamaktie. Villkoren för förvärvets fullbordande måste vara uppfyllda per den 1 november 2015 då aktieteckning senast ska ske förutsatt att styrelsen inte beslutar förlänga teckningstiden.

I det prospekt som offentliggjordes den 29 maj 2015 avseende Inbjudan till förvärv av stamaktier i Prime Living AB (publ) framgår information om apportemissionerna.

(*1 77 666 stamaktier emitteras till Incapo Invest AB som även äger Modular Living ML AB
77 667 stamaktier emitteras till Vargal Invest AB
77 667 stamaktier emitteras till Gullholmen Holding AB

(*2 38 834 stamaktier emitteras till Incapo Invest AB som även äger Modular Living ML AB
38 833 stamaktier emitteras till Vargal Invest AB
38 833 stamaktier emitteras till Gullholmen Holding AB

12 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-06-12.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning