För investerare

Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler

Som offentliggjordes den 29 april 2016 har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") säkerställt fortsatt tillverkning av bostadsmoduler till förutsebara kostnader genom ingåendet av ett tioårigt avtal med Cube China fram till den 30 januari 2027.

Prime Living har som utgångspunkt att uppföra och färdigställa sina bostadsmoduler genom totalentreprenad. Bolaget har dock alltid strävat efter att självt kontrollera hela värdekedjan av modulkonceptet. I linje härmed har Prime Living nu initierat processen med att etablera en ny division, Prime Living Industries. Divisionen avses utgöras av dotterbolag som hanterar alla aspekter av totalentreprenader, från upphandling till projektering och uppförande av bostadsmoduler.

Bolaget bedömer att denna komplettering av värdekedjan kommer att bidra till att stärka Prime Living-koncernens ställning som en kvalitativ, kostnads- och processeffektiv aktör på fastighetsmarknaden. "Nya ansvarsregler för byggherrar samt byggnation i upp till 12 våningar är två bidragande orsaker till tidpunkten att etablera en ny division" säger VD Jan Severa. Tillskapandet av den nya divisionen passar vidare väl in i den listflytt till Nasdaq Stockholm som Prime Living avser att initiera under det andra halvåret 2016.

19 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-19.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning