För investerare

Prime Living Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31

Delårsresultat jan – mar

 • Hyresintäkterna uppgick till 7 777 TSEK
 • Driftsresultat uppgick till 5 764 TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till 9 380 TSEK
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 8 911 TSEK
 • Periodens resultat före skatt uppgick till 7 834 TSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 631 TSEK

VD har ordet

Fokus på planering och genomförande av projekt
Prime Living, har under det första kvartalet haft ett fortsatt fokus på planering och genomförande av våra projekt. Vi har färdigställt etapp 1 av Beryllgatan i Göteborg där alla lägenheter är uthyrda. Vi har nu 632 lägenheter i drift och ca 2 000 lägenheter (ca 2 000 moduler) i produktion i olika faser i Göteborg, Stockholm och Malmö. Färdigställandet har påbörjats och planeras pågå fram till 2018. Dessa regioner har ett betydande underskott av studentbostäder och utgör Prime Livings primära marknader. Portföljen ändrar nu successivt karaktär i och med färdigställandet av fler lägenheter övergår den till förvaltning istället för byggrätter.

Vår finansiella ställning har stärkts med ett periodresultat före skatt om ca 9 MSEK före skatt. Under perioden har vi fortsatt expandera med bibehållen soliditet om ca 45%. Avkastningen på projektinvesteringen (ROIC) blev ca 58% för första etappen på Beryllgatan.

Prime Living har under perioden emitterat ett säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till juli 2017 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 9,00 procentenheter. Intresset från de nordiska investerarna var mycket starkt och emissionen övertecknades kraftigt. Kapitalet skall främst nyttjas för nya markinköp och till utveckling av fastigheterna Ferdinand 8 & 10 i Stockholm/Spånga.

Prime Living har under perioden tecknat ett nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden. Detta innebär att kostnader och kapacitet blir förutsägbara under en lång period vilket är grunden för att uppnå en god lönsamhet.

Den 19/5 2016 förvärvades fastigheterna i Västra Frölunda, Göteborg. Det nya detaljplaneförslaget på fastigheterna omfattar cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder, 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage.

Prime Living etablerade en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt öka effektiviteten genom att integrera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler. Avtalet med Modular ML för entreprenaden på Beryllgatan i Göteborg övergår till Prime Living Entreprenad i syfte att färdigställa i tid till inflyttning under andra kvartalet 2016.

Förutsättningarna för stark tillväxt hos Prime Living bedöms som mycket goda med låga räntor, säkrad kapacitet och hög efterfrågan. Det är med glädje och stolthet vi ser fram emot att leverera fler studentbostäder till Sveriges studenter kommande kvartal!

Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)

Händelser under perioden 

januari – mars

 • Leverans av moduler till Herkulesgatan i Göteborg.
 • Mark- och miljödomstolen har den 27/1 2016 upphävt byggnadsnämndens beslut av den 27 april 2015 om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 i Göteborgs kommun. Beslutet har ej vunnit laga kraft då beslutet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som lämnat prövningstillstånd.
 • Antalet stamaktier ökar i Prime Living med 200 efter utnyttjande av lika många teckningsoptioner, till 13 582 015. Bolaget tillförs cirka 5 KSEK och efter registreringen återstår 1 193 860 utestående teckningsoptioner.
 • De första 80 lägenheterna på Beryllgatan i Göteborg färdigställs.

Efter periodens utgång

 • Prime Living emitterar ett obligationslån om 100 MSEK.
 • Prime Living tecknar nytt 10-årigt avtal fram till 30:e januari 2027 med kinesiska AVIC avseende ensamrätt för stålmoduler till den europeiska marknaden.
 • Förvärv via bolag av fastigheterna Göteborg Rud 4:1 och Rud 760:42 i Västra Frölunda, Göteborg. Det nya detaljplaneförslaget på fastigheterna omfattar cirka 18 000 kvm bruttoarea bostäder, 2 000 kvm handel och 3 000 kvm garage.
 • Prime Living etablerar en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt kontrollera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler.
 • Prime Living Industries övertar färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg, avtalet med Modular ML har hävts.
 • Michael Persson och Lars Vardheim har av årsstämman valts in som styrelseledamöter.

Kalendarium
25 augusti 2016   Delårsrapport kvartal 3 2016

Utbetalningsdagar för preferensaktier 2016/2017
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per
preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning Belopp
2016-07-08 2,13 kr
2016-10-08 2,12 kr
2017-01-10 2,13 kr
2017-04-10 2,12 kr

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 26 maj 2016

Prime Living AB (publ)

Jan-Erik Karström
Ordförande

Michael Persson
Styrelseledamot

Lars Vardheim
Styrelseledamot

Jan Severa
Verkställande direktör

Ola Wengberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning