För investerare

Prime Living Bokslutskommuniké 2015

Resultat 2015 Jan-Dec

  • Hyresintäkterna uppgick till 21 840 TSEK
  • Driftsresultat uppgick till 16 708 TSEK
  • Rörelseresultat uppgick till 150 493 TSEK
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 147 675 TSEK
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 167 203 TSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 134 043 TSEK

VD har ordet 2015 – Hållbar produktion med inriktning mot miljövänliga moduler
Året var mycket positivt för Prime Living, stamaktien introducerades på Nasdaq First North Premier och därmed togs ännu ett steg mot att lista bolaget på stora listan. Detta planeras att ske under 2017. Under året färdigställdes projekt i Karlstad och Malmö vilket medförde att portföljen utökades till 552 lägenheter i förvaltning. Produktionen i Malmö, Göteborg och Stockholm är nu inne i olika faser och omfattar ca 2100 lägenheter. Dessa färdigställs med början från första kvartalet 2016 och planeras pågå fram till 2018. Dessa regioner har ett betydande underskott av studentbostäder och utgör Prime Livings primära marknader. Portföljen ändrar nu succesivt karaktär i och med färdigställandet av fler lägenheter övergår den till förvaltning istället för byggrätter.

Vår finansiella ställning har stärkts med ett årsresultat före skatt om 167,2 MSEK före skatt. Färdigställandet av de projekt som nu är i produktion kommer att för de närmaste sex månaderna påverka resultatet positivt och vi kommer att från september 2016 generera ett driftsnetto som täcker räntor, fasta kostnader och utdelning på preferensaktierna. Spånga-projektet med ca 1142 lägenheter är nu finansierat för den första etappen om 294 lägenheter och byggstart av markarbeten samt produktion av moduler planeras i början av kvartal 2. Byggrätternas värde har också utvecklats mycket positivt under året vilket vi särskilt noterade när vi avyttrade Bromstensprojektets byggrätter med en vinst om 20 miljoner kronor, en ökning med 33 procent på 4 månader.

Förvaltningen stöds nu av fastighetssystemet PM från Momentum där aviseringar och flöden helt automatiserats. Uppföljning och historik finns nu från den dag lägenheten färdigställs. Informationen är nåbar via telefonen vilket väsentligt underlättar styrning av förvaltningen ute på fältet. Ett särskilt fokus läggs på att utveckla ett modernt studentbostadskoncept som ska möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och har nu börjat introducera en interaktiv appbaserad miljö. Nästa steg är nu att börja leverera service för de olika behov studenterna har.

Viljan från politiker och makthavare att se till att försörja studenter med bostäder har ökat markant och det innebär att det tas fram alltfler projekt för studentbostäder. Regeringen har beslutat om ett statligt stöd vilket skall förbättra förutsättningarna för att bygga. Affärsflödet med nya projekt i våra geografiska segment ökar därmed och Prime Living är mycket aktivt i att delta i denna process vilket skapar goda förutsättningar för nya projekt de kommande åren. Ett uttalat mål är att minska energiförbrukningen och använda sol-el i kombination med träpellets som energikällor. Ett första storskaligt test planeras i Göteborg i syfte att producera el via solceller som driver effektiva värmepumpar för uppvärmning av varmvatten. Vid en jämförelse med fjärrvärmeuppvärmningen i Karlstad har vi sänkt energiförbrukningen i våra Malmöfastigheter med 80% genom att använda pelletspannor och värmepumpar. Målsättningen är att skapa ett koldioxidneutralt hållbart energisystem med låg energiförbrukning.

Organisationen har under året förstärkts med nya medarbetare inom administration, förvaltning, projektutveckling och handel med Kina. Totalt har vi nu 11 personer anställda i koncernen. På plats i Kina har vi kontrakterat en kvalitetsansvarig konsult (svensk) som dagligen granskar och utvecklar modulerna tillsammans med våra kinesiska samarbetspartners.

Jag och mina medarbetare kraftsamlar nu för att klara produktionen av 2100 lägenheter och vi känner oss väl förbereda att hyra ut dessa till nya studenter i Sveriges storstadsregioner där behovet är som störst.

Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)

Kalendarium
2016-04-20 Årsredovisningen görs tillgänglig på hemsidan www.primeliving.se.
2016-05-19 Årsstämma
2016-05-26 Delårsrapport kvartal 1 2016
2016-08-25 Delårsrapport kvartal 2 2016
2016-11-24 Delårsrapport kvartal 3 2016

Utbetalningsdagar för preferensaktier 2015/2016
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per
preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning Belopp
2016-04-08 2,12 kr

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 23 mars 2016

Prime Living AB (publ)

Jan Severa
Verkställande direktör

Jan-Erik Karström
Ordförande

Ola Wengberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Bokslutskommunike 2015.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Filer för nedladdning