För investerare

Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om en notering av Bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 30 mars 2020 informerade Prime Living att Bolagets utbyteserbjudande riktat till innehavare av preferensaktier av serie B uppnådde en anslutningsgrad om cirka 68,6 procent. Anslutningsgraden nådde således inte upp till de 95 procent som krävdes för att Bolagets preferensaktier av serie C automatiskt ska omvandlas till stamaktier, vilket var ett av målen med Bolagets rekapitaliseringsplan. I samband med att målet inte uppnåddes meddelade styrelsen att den avsåg överväga ytterligare åtgärder för att optimera kapitalstrukturen. Styrelsen kan konstatera att en konsekvens av den uteblivna automatiska omvandlingen av preferensaktier av serie C till stamaktier är att en betydande andel av Bolagets aktier för närvarande inte är noterade. Detta är enligt styrelsens bedömning otillfredsställande särskilt i ljuset av att preferensaktien av serie C har preferens framför Bolagets övriga aktieslag vid vinstutdelning och likvidation enligt vad som framgår av bolagsordningen. Syftet med noteringen är därför att tillskapa förutsättningar för en effektiv handel i det av Bolagets aktieslag som har bäst prioritet i kapitalstrukturen av Bolagets olika aktieslag.

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är sedan tidigare noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Handeln med preferensaktierna av Serie C beräknas påbörjas de närmaste dagarna.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-04-28.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se