För investerare

Prime Living ansöker om avnotering av obligationslånen med ISIN SE0010985218 och SE0009806383 samt föreslår handelsstopp i obligationslånet med ISIN SE0009155286

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").

Den 29 september 2020 bekräftade Bolaget i ett pressmeddelande att föreslagna ändringar i de skriftliga förfarandena accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare och att Konverteringen skulle genomföras givet att övriga villkor för Konverteringen uppfylldes innan den 31 december 2020, däribland att beslut om Konverteringen fattats av Bolaget.

Den 26 oktober 2020 offentliggjorde Bolaget i ett pressmeddelande att Bolagets styrelse kallat till extra bolagsstämma att hållas den 26 november 2020 ("Extra Bolagsstämman") delvis i syfte att fatta beslut om Konverteringen.

Den 26 november meddelade Bolaget att Extra Bolagsstämman beslutat i enlighet med framlagda förslag, innefattande erforderliga beslut för att genomföra Konverteringen. Därmed har samtliga villkor för Konverteringen uppfyllts. Med anledning av det har Bolaget, som ett led i Konverteringen, idag ansökt om avnotering av Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen från Nasdaq Stockholm. Bolaget har ansökt om att sista dag för handel ska vara den 27 november 2020.

För att möjliggöra ett ändamålsenligt genomförande av den del av Konverteringen som avser Oxie Obligationen kommer Bolaget till Nasdaq Stockholm föreslå att Oxie Obligationen handelsstoppas från och med den 30 november 2020 till och med den 4 december 2020.

Konverteringen beräknas vara genomförd under första halvan av december.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020 kl. 09:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-11-27.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se