För investerare

Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har i samband med byggnation fått fördyrade kostnader hänförliga till färdigställandet av det sista huset om 209 lägenheter i projekt Ferdinand Spånga. PLE har anlitat en totalentreprenör som i sin tur anlitat flera underentreprenörer vilka ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden, vilket Prime Living Entreprenad bedömer kommer att medföra extraordinära kostnader om 13-20 MSEK. Ytterligare kostnader hänförliga till rättsliga tvister kan uppkomma men bedöms rymmas inom intervallet.

PLE har nu förstärkt organisationen och planerar att hädanefter ha färre entreprenörer och ett tätare samarbete med fack och myndigheter för att i framtiden säkerställa kvaliteten på underentreprenörerna.

"Det är beklagligt att några av våra leverantörer inte fullföljer sina avtal men tyvärr inte ovanligt att denna situation uppstår i en överhettad marknad där för många oseriösa bolag idag verkar, vi kommer nu att införa begränsningar i antalet leverantörer för att öka kontrollen i projekten" säger Magnus Dahlberg, VD Prime Living Entreprenad AB.

De eventuella underskott som uppkommer i Prime Living Entreprenad AB kommer säkerställas med medel från moderbolaget Prime Living AB (publ).

12 april 2018

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries, +46 (0) 730 200 288
magnus.dahlberg@primeliving.se
www.primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-04-12.pdf

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Filer för nedladdning