För investerare

Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Stockholm den 26 november 2020

Vid extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 26 november 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

 • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 519 000 000 preferensaktier av serie C till innehavare av dotterbolaget Prime Living Campus Stockholm AB:s obligationslån med ISIN SE0010985218 (Campus Stockholm-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 1 972 200 000 preferensaktier av serie C till innehavare av Bolagets obligationslån med ISIN SE0009806383 (Senior Unsecured-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 2 065 215 600 preferensaktier av serie C till innehavare av Bolagets obligationslån med ISIN SE0009155286 (Oxie-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller kontant betalning ("Emissionsbemyndigandet").
 • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom Bolagets verksamhetsföremål ändras och företagsnamnet Prime Living AB (publ) ändras till Studentbostäder i Sverige AB (publ). Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.
 • Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra, utan suppleanter. Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.
 • Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska utgå med följande belopp (i enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2020):
  • 240 000 SEK vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 10 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 20 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.

 • Beslutades att välja Björn Rosengren, Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson till ordinarie styrelseledamöter, och Björn Rosengren till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det konstaterades att förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C på basis av Emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike 2020-11-26.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning