För investerare

Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Vid dagens extra bolagsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

  • Beslutades om att ändra bolagsordningen avseende bestämmelser om gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, samt införande av ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie C, som omfattas av ett omvandlingsförbehåll, medför en röst per aktie och företräde framför övriga aktieslag till vinstutdelning och bolagets tillgångar vid likvidation.
  • Beslutades om minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier av serie B.
  • Beslutades om riktad nyemission av stamaktier till innehavare av preferensaktier av serie B.
  • Beslutades om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av dotterbolaget Prime Living Campus Stockholm AB:s obligationslån med ISIN SE0010985218 (Campus Stockholm-obligationen).
  • Beslutades om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av bolagets obligationslån med ISIN SE0009806383 (Senior Unsecured-obligationen).
  • Beslutades om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till borgenärer enligt aktieägarlån.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 kl. 14:35 CET.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.primeliving.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50

ca@mangold.se
www.mangold.se