För investerare

Prime Living AB (publ) (“Prime Living” eller “Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligationslån 2017/2020 med ISIN SE0009809383 (“Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Obligationslånet om 400 000 000 SEK emitterades den 19 april 2017 med en årlig rörlig ränta om STIBOR (3 månader) + 7,00 procentenheter och förfaller till slutlig betalning den 19 oktober 2020.

Prime Living har ansökt om notering av Obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 19 maj 2017.

Med anledning av detta har Prime Living upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida, www.fi.se och Prime Livings hemsida, www.primeliving.se samt på begäran i pappersformat på Prime Livings kontor i Stockholm. 

17 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-17.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2017 kl. 12:20 CET. 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning