För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör utfallet av det andra skriftliga förfarandet som påkallades den 10 september 2020

Den 21 augusti 2020 kallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget"), genom Intertrust (Sweden) AB ("Agenten"), till skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen") och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen") (var för sig "Första Skriftliga Förfarandet" och tillsammans "Första Skriftliga Förfarandena"). De föreslagna villkorsändringarna i det Första Skriftliga Förfarandena villkorades av varandra.

Första Skriftliga Förfarandena

Den 9 september 2020 meddelade Bolaget utfallet av rösterna i de Första Skriftliga Förfarandena. En erforderlig andel av obligationsinnehavarna meddelades ha accepterat förslagen om villkorsändringar i Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen. I det Första Skriftliga Förfarandet för Oxie Obligationen uppnåddes däremot inte kvorumkravet.

Eftersom kvorumkravet i det Första Skriftliga Förfarandet för Oxie Obligationen inte uppnåddes kallade Bolaget den 10 september 2020 till ett andra skriftligt förfarande för att besluta om de föreslagna ändringarna i villkoren för Oxie Obligationen ("Andra Skriftliga Förfarandet").

Utfall Andra Skriftliga Förfarandet

Bolaget har nu av Agenten meddelats utfallet av rösterna i det Andra Skriftliga Förfarandet. Bolaget kan härmed meddela att förslagen om villkorsändringar i det Andra Skriftliga Förfarandet för Oxie Obligationen har accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare.

Detta innebär att de samtliga föreslagna ändringar för Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen har accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare.

Ikraftträdande och ytterligare information

Ändringarna i Oxie Obligationen, Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen kommer att träda i kraft förutsatt att de angivna villkoren i kallelserna till de Första Skriftliga Förfarandena och villkoren i kallelserna till det Andra Skriftliga Förfarandet uppfylls senast den 31 december 2020. Datumet för ett eventuellt ikraftträdande av villkorsändringarna kommer att kommuniceras av Bolaget genom ett pressmeddelande.

För fullständig beskrivning av ändringarna, inklusive villkoren som måste vara uppfyllda för ikraftträdande, vänligen se kallelserna till de skriftliga förfarandena och de justerade obligationsvillkoren som kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats så snart ändringarna trätt i kraft, www.primeliving.se.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl. 16:30 CEST. För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-09-29.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se