För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör utfallet av de skriftliga förfarandena som påkallades den 21 augusti 2020

Den 21 augusti 2020 kallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") genom Intertrust (Sweden) AB ("Agenten"), i egenskap av agent, till skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen") och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen").

Bolaget har nu av Agenten meddelats utfallet av rösterna i de skriftliga förfarandena. Förslagen om villkorsändringar i Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen har accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare. I det skriftliga förfarandet för Oxie Obligationen har kvorumkravet inte uppnåtts.

De föreslagna villkorsändringarna avseende Campus Stockholm Obligationen, Senior Unsecured Obligationen och Oxie Obligationen är villkorade av varandra. En av förutsättningarna för att de accepterade villkorsändringarna i Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen ska kunna genomföras är därför att föreslagna ändringar för Oxie Obligationen också accepteras av en erforderlig andel obligationsinnehavare.

Bolaget påkallar ett andra skriftligt förfarande

Eftersom kvorumkravet i det skriftliga förfarandet för Oxie Obligationen inte har uppnåtts kommer bolaget kalla till ett andra skriftligt förfarande för Oxie Obligationen i syfte att obligationsinnehavarna ska godkänna de föreslagna ändringarna.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Det är positivt att obligationsinnehavarna i Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen accepterat ändringarna som följer av rekapitaliseringsplanen. Eftersom genomförandet av rekapitaliseringsplanen är en förutsättning för ett fortsatt arbete med Bolaget är det nödvändigt att även obligationsinnehavarna i Oxie Obligationen accepterar de föreslagna villkorsändringarna i ett andra skriftligt förfarande."

Ikraftträdande och ytterligare information

Ändringarna i Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen kommer att träda i kraft förutsatt att de föreslagna ändringarna i Oxie Obligationen accepteras och att de angivna villkoren i kallelserna till de skriftliga förfarandena uppfylls senast den 31 december 2020. Datumet för ett eventuellt ikraftträdande av villkorsändringarna kommer att kommuniceras av Bolaget genom ett pressmeddelande.

För fullständig beskrivning av ändringarna, inklusive villkoren som måste vara uppfyllda för ikraftträdande, vänligen se kallelserna till de skriftliga förfarandena och de justerade obligationsvillkoren som kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats så snart ändringarna trätt i kraft, www.primeliving.se.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2020 kl. 15:49 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-09-09.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se