För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2020

Perioden januari – september 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 31,1 MSEK (40,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,7 MSEK (-4,8).
 • Värdeförändring av fastigheter var 35,1 MSEK (14,7).
 • Resultatet före skatt blev 7,8 MSEK (-44,2).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,0 SEK (-1,6).

Kvartalet juli-september 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 9,8 MSEK (13,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (4,3). Förbättringen förklaras av en orealiserad värdeförändring av fastigheten Ferdinand 8 samt minskade räntekostnader.
 • Värdeförändring av fastigheter var 41,3 MSEK (2,0).
 • Resultatet före skatt blev 33,4 MSEK (-8,3).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,1 SEK (-0,3).

Väsentliga händelser, juli-september 2020

 • Prime Living stämde Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet avseende fastighet i Göteborg med hänvisning till väsentligt avtalsbrott.
 • Prime Living presenterade en plan för rekapitalisering genom vilken totalt 440 MSEK av nominellt belopp i utestående obligationer samt upplupen ränta konverteras till totalt 4 556 400 000 preferensaktier av serie C, med en utspädningseffekt om 94,8 procent. Styrelsen bedömde att om planen ej kan genomföras tvingas bolaget i rekonstruktion.
 • Prime Living beviljades i juli bygglov för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga, utöver de 12 som beviljades under andra kvartalet. Totalt antal lägenheter på fastigheten Ferdinand 8 kommer bli 315.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Beslut togs om avnotering av preferensaktie serie B. Sista dag för handel var den 30 oktober 2020. Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie C påverkades inte.
 • Prime Living och Studentbostäder i Sverige ingick avtal om samgående under namnet "Studentbostäder i Sverige AB (publ)" med en fastighetsportfölj på över 4 000 studentbostäder, ett fastighetsvärde om 3,4 Mdkr samt en projektportfölj med cirka 2 000 studentbostäder. De större aktieägarna garanterar 150 Mkr i en nyemission som genomförs efter samgåendet.
 • Obligationsinnehavarna i koncernens tre obligationer har accepterat en konvertering till preferensaktier av serie C. De totala konverterade beloppet är cirka 456 MSEK varav 440 MSEK i ursprunglig skuld och cirka 16 MSEK i upplupna räntor. Beloppens fördelning på respektive obligation:

– ISIN SE0009155286 (Oxie) 200 MSEK nedskrivet plus cirka 7,2 MSEK i upplupna räntor, 200 MSEK kvarstår som skuld.

– ISIN SE0009806383 (Senior Unsecured) 190 MSEK nedskrivet plus cirka 1,9 MSEK i upplupna räntor, 0 kvarstår som skuld.

– SIN SE0010985218 (Campus Stockholm) 50 MSEK nedskrivet plus cirka 6,5 MSEK i upplupna räntor, 0 kvarstår som skuld.

– Konverteringarna förutsätter beslut på extra bolagsstämma 26 november.

 • Ny VD och ledningsgrupp har föreslagits till extra stämman den 2020-11-23. Rebecka Eidenert, nuvarande VD för Studentbostäder i Sverige AB, föreslås bli ny VD för Bolaget. Ledningsgruppen för det nya Bolaget föreslås bestå av Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef). Mer information om den nya ledningsgruppen kommer att framgå av den bolagsbeskrivning som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Samgåendet.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2020-11-13 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease Q3 2020.pdf
Prime Living Delarsrapport Q3 2020.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1 038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Rapporten i sin helhet bifogas.
http://www.primeliving.se/for-investerare/finansiella-rapporter/