För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari – mars 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
 • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).

Händelser under perioden

 • Prime Living utsåg Mangold till likviditetsgarant.
 • Bolaget presenterade en plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga omfattande totalt 1 148 studentbostäder. I ett första steg färdigställs Etapp 1 om 303 lägenheter, och övriga etapper planeras till perioden fram till 2023.
 • Göteborgs kommun sa upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg. Prime Livings inställning är att uppsägningen saknar giltig grund och utgör ett väsentligt avtalsbrott.
 • Prime Living presenterade reviderad affärsplan.
 • Prime Living fick i samband med utbyggnation av tunnelbanan i Stockholm tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun.
 • Prime Living beviljades bygglov och startbesked för 12 nya lägenheter på Nekvägen 27&29 i Stockholm/Spånga. Detta var ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerades tidigare i kvartalet.
 • Prime Living offentliggjorde slutligt utfall i utbyteserbjudandet till ägare av preferensaktier serie B. Utfallet blev en anslutningsgrad om cirka 68,6 procent av utbyteserbjudandet.

Händelser efter periodens utgång

 • Prime Livings tilldelning vid Stockholms läns landstings upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun hade inte överklagats när överklagandetiden löpte ut och ramavtal kommer att undertecknas i närtid.
 • Prime Livings preferensaktier av serie C noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel var den 13 maj 2020.
 • Med anledning av covid-19-pandemin beslutade Prime Living att flytta fram årsstämman preliminärt till den 17 juni 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 27 maj 2020.
 • Prime Living beslutade om nedskrivning av bokförda värden för fastigheterna i Oxie om totalt cirka 254 MSEK. Nedskrivningen belastar resultatet i kvartal 4 2019 vilket innebär att årsredovisningen för 2019 kommer avvika från bokslutskommunikén publicerad den 19 februari 2020. Bolaget har även initierat kontakt med obligationsinnehavare då nedskrivningen tillsammans med ökande problem med uteblivna hyresbetalningar till följd av covid-19-pandemin bedöms kunna påverka Prime Livings möjligheter att uppfylla villkoren i den befintliga obligationsfinansieringen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2020-05-29 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-05-29.pdf
Prime Living Delarsrapport Q1 2020.pdf

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se