För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2019

Perioden januari – mars 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 13,9 MSEK (14,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,2 MSEK (13,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 0,0 MSEK (20,9).
 • Resultatet före skatt blev -30,0 MSEK (2,0), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Händelser under perioden

 • Lars Wikström utsågs till ny VD och koncernchef för Prime Living AB (publ). Han hade dessförinnan, också efter periodens slut, utsetts till CFO i bolaget. Lars Wikström tillträdde rollen som VD och koncernchef den 28 mars 2019 och behåller parallellt rollen som CFO. Lars har mångårig erfarenhet från fastighet- och byggbranschen och kommer närmast från egen konsultverksamhet med inriktning på ekonomisk och finansiell rådgivning.
 • Peter Gustafson, styrelseordförande i Prime Living AB (publ) valde att lämna styrelsen. Till ny styrelseordförande har styrelsen valt Tobias Lennér.
 • Prime Living ingick avtal med ett konsortium bestående av direkta eller indirekta aktieägare gällande lån om cirka 39,3 MSEK Prime Living AB.
 • Det skriftliga förfarandet rörande Prime Living Campus Stockholm AB:s säkerställda obligationslån godkändes och innebär att ränteutbetalningen den 2019-03-21 sköts upp och kapitaliserades till nästkommande räntebetalning som är den 2019-09-21. Beslutet underlättar för Prime Living att fortsätta arbetet med att säkerställa den långsiktiga finansieringen vilket är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen av fastighetsprojekten i Spånga och på Irland.
 • Prime Living Campus Stockholm AB (publ) instruerade agenten för Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0010985218 att inleda ett skriftligt förfarande med syfte att möjliggöra för bolaget att kapitalisera den uppskjutna räntebetalningen.
 • Under januari 2019 slutfördes en översyn av Prime Livings underleverantörer. Som ett resultat av detta avslutades affärsrelationen med ett antal underleverantörer, vilket gör det möjligt att återuppta arbetet i Spånga-projektet.
 • Prime Living slutförde under januari två avyttringar, dels den tidigare annonserade försäljningen av fastigheten Karlstad Kornetten 2 till Verna Söderort AB för 70 MSEK och dels ett projekt i Täby, Roslags-Näsby till en extern samarbetspartner mot en ersättning på 2,5 MSEK. I samband med försäljningen slutamorterades lån till Swedbank om 48,4 MSEK. Sammantaget gav dessa affärer ett likviditetstillskott om ca 20 MSEK.
 • En justering av bolagets icke säkerställda obligationslån godkändes. Justeringen innebär en ändring av obligationsvillkoren som därmed tillåter bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt skjuta upp räntebetalningar.
 • Prime Livings dotterbolag Prime Living Beryllgatan AB träffade en förlikning med Collector Bank AB. Enligt denna ska Prime Living betala 3 300 000 kr till Collector. Betalning sker genom sex månatliga avbetalningar om 550 000 kr med början den 15 februari 2019.
 • Under januari 2019 inledde Prime Living en översyn av organisationen för att reducera kostnader och effektivisera organisationen. Som ett led i detta beslutade Prime Living bland annat att reducera personalstyrkan och att ställa om till en allt mer extern förvaltning av fastighetsportföljen.
 • Lunds Universitet har den 18 januari 2019 sagt upp hyresavtalet med Prime Living Lund. Prime Living är av uppfattningen att uppsägningen är ogiltig och en dialog om förutsättningarna för framtida förhyrning pågår.
 • En oberoende granskning av miljöaspekterna avseende Spånga av Golder AB visade inga negativa miljöavvikelser.
 • Prime Living har lämnat in bygglovshandlingar för Sandyford Irland.
 • Styrelsen i Prime Living beslutade att tillsvidare ställa in utdelningen den 15 april 2019 avseende preferensaktien serie B.

Händelser efter periodens utgång

 • Prime Living erhöll bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin på Irland.
 • Styrelsen föreslår bolagstämman bemyndigande att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 MSEK. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland.
 • Mark och Miljööverdomstolen upphävde Byggnadsnämndens i Göteborg Stads tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1.

Rapporten i sin helhet bifogas.

22 maj 2019

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-05-22 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se, 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-05-22.pdf
Prime Living Delarsrapport Q1 2019.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se