För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2020

Perioden januari – juni 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 21,3 MSEK (27,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,8 MSEK (-9,2).
 • Värdeförändring av fastigheter var-6,3 MSEK (12,7).
 • Resultatet före skatt blev -25,7 MSEK (-35,9).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var -0,1 SEK (-2,6).

Kvartalet april – juni

 • Koncernens intäkter uppgick till 10,5 MSEK (13,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (10,0).
 • Värdeförändring av fastigheter var -2,5 MSEK (12,7).
 • Resultatet före skatt blev -15,0 MSEK (-6,2).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var -0,1 SEK (-0,4).

Händelser under perioden

 • Göteborgs kommun sa upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg. Prime Livings inställning är att uppsägningen utgör ett väsentligt avtalsbrott.
 • Bolaget presenterade en plan för färdigställande av 1 148 studentbostäder i Spånga. I ett första steg färdigställs Etapp 1 och övriga etapper planeras fram till 2023.
 • Prime Living presenterade reviderad affärsplan.
 • Prime Living fick i samband med utbyggnad av Stockholms tunnelbana tilldelning i Stockholms läns landstings upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende.
 • Prime Living beviljades bygglov och startbesked för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen 27&29 i Stockholm/ Spånga. Detta är ett led i den reviderade affärsplanen.
 • Prime Living offentliggjorde slutligt utfall i utbyteserbjudandet till ägare av preferensaktier serie B med en anslutningsgrad om cirka 68,6 procent.
 • Prime Livings preferensaktier av serie C noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel var den 13 maj 2020.
 • Prime Living beslutade om nedskrivning av bokförda värden för fastigheterna i Oxie om totalt cirka 254 MSEK. Nedskrivningen tillsammans med ökande problem med uteblivna hyresbetalningar till följd av covid-19-pandemin bedöms kunna påverka Prime Livings möjligheter att uppfylla villkoren i befintliga obligationslån.

Händelser efter periodens utgång

 • Prime Living har stämt Göteborgs kommun för det uppsagda arrendeavtalet.
 • Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av bolagets preferensaktie av serie B. Bolagets stamaktier och preferensaktier av Serie C påverkas inte.
 • Prime Living presenterade en plan för rekapitalisering genom vilken totalt 440 MSEK av nominellt belopp i utestående obligationer samt upplupen ränta konverteras till totalt 4 556 400 000 preferensaktier av serie C, med en utspädningseffekt om 94,8 procent. Planen förutsätter att en erforderlig majoritet av obligationsägare accepterar den i skriftligt förfarande, att den godkänns av bolagsstämma samt att den genomförs i sin helhet.
 • Styrelsen har bedömt att om planen för rekapitalisering ej kan genomföras, tvingas bolaget träda i rekonstruktion.
 • Prime Living har beviljats bygglov för ytterligare 12 nya lägenheter på Nekvägen i Stockholm/Spånga, utöver de som tillskapades tidigare under året. Totalt antal lägenheter på fastigheten Ferdinand 8 är därefter 315.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2020-08-27 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-08-27.pdf
Prime Living Delarsrapport Q2 2020.pdf

Om Prime Living
Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1 038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se