För investerare

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2019

Perioden januari – juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (27,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (45,8).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (107,1).
 • Resultatet före skatt blev -35,9 MSEK (23,7), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Kvartalet april – juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (13,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (32,6).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (86,2).
 • Resultatet före skatt blev -6,2 MSEK (21,7).

Händelser under perioden

 • Prime Living har ingått ett standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK.
 • En extra bolagsstämma i Prime Living beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 24 083 812 stamaktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 • Prime Living har beslutat att lägga ut fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin till försäljning. Försäljningen är ett led i arbetet att optimera och koncentrera koncernens aktiviteter och bidra till en positiv utveckling av koncernens projekt i Stockholm/Spånga.
 • Tobias Lennér har begärt utträde ur Prime Livings styrelse.
 • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Mikael Wandt, Tobias Lennér och Jonas Andersson omvaldes. Vidare valdes Lars Wikström till ny styrelseledamot och Mikael Wandt till ny styrelseordförande.
 • Årsstämman beslutade även att rösta emot förslaget om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare aktier.
 • Prime Living erhöll bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin på Irland.
 • Styrelsen förslog bolagstämman bemyndigande att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 MSEK. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland.
 • Årsstämman beslutade att tillsvidare ställa in utdelningen avseende preferensaktien serie B.
 • Mark och Miljööverdomstolen upphävde Byggnadsnämndens i Göteborg Stads tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1.

Händelser efter periodens utgång

 • Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB.
 • Prime Living tillfördes ca 14,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i en nyemission tecknad till ca 59%.

Rapporten i sin helhet bifogas.

28 augusti 2019

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-08-28 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se, 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-08-28.pdf
Prime Living Delarsrapport Q2 2019.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

 

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se