För investerare

Prime Living AB (publ) har ingått överenskommelse med Lunds universitet

Lunds universitet ("LU") har tidigare lämnat in stämningsansökan mot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB (gemensamt "Prime Living") och yrkade ersättning om totalt cirka 3,5 MSEK. Prime Living bestred LU:s talan samt genstämde LU och yrkade ersättning om cirka 35 MSEK.

Prime Living och LU har nu ingått en gemensam överenskommelse. I samband med överenskommelsen kommer parterna gemensamt att begära att målet avskrivs från tingsrätten. Överenskommelsen innebär att parternas mellanhavanden avseende avtal för modulhus i Lund har slutligt avslutats och medför en kostnad som inte får betydande inverkan på bolagets resultat. Den framtida koncernen ser fram emot möjligheten att föra konstruktiva samtal med LU om nya potentiella samarbeten i framtiden.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning