För investerare

Prime Living AB (publ) har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Bolagets tre utestående obligationslån.

I enlighet med kallelsen och vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019 föreslår Bolaget att obligationsinnehavarna, genom det skriftliga förfarandet, beslutar om förändringar i villkoren för obligationslånen, bestående av nedan ändringar i respektive obligationslån ("Obligationsändringarna").

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009155286 ("Oxie Obligationen") föreslås justeras på så sätt att slutlig förfallodag kommer att ändras från 29 september 2020 till 29 september 2022.

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), föreslås bland annat justeras på följande sätt:

 • Slutlig förfallodag kommer att ändras från 21 mars 2020 till 19 oktober 2023.
 • Räntan kommer att ändras till 4,5 procent per år.
 • Räntan kommer att kapitaliseras och betalas först på slutlig förfallodag.
 • 50 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om 9,6 MSEK, totalt 59,6 MSEK, kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.
 • Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB, Prime Living Beryllgatan AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna kommer att delas med Senior Unsecured Obligationen (som definieras nedan).
 • En skuld om 50 MSEK kommer att kvarstå under Campus Stockholm Obligationen.

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 ("Senior Unsecured Obligationen"), föreslås bland annat justeras på följande sätt:

 • Slutlig förfallodag kommer att ändras från 19 oktober 2020 till 19 oktober 2023.
 • Räntan kommer att justeras till fast ränta och ändras till 4,5 procent per år.
 • Räntan kommer att betalas först vid slutlig förfallodag.
 • 210 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om 27,2 MSEK, totalt 237,2 MSEK kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.
 • Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB, Prime Living Beryllgatan AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna delas med Campus Stockholm Obligationen.
 • En skuld om 190 MSEK kommer att kvarstå under Senior Unsecured Obligationen.

Vidare åtar sig Bolaget att inte lämna någon aktieutdelning före obligationslånens nya förfallodagar eller till dess obligationslånen återbetalats.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen, se kallelsen som finns publicerad på Bolagets hemsida.

I enlighet med vad som framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019 har en ad-hoc-fordringshavarkommitté, bestående av vissa obligationsägare, på förhand åtagit sig att stödja Obligationsändringarna.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 14:25 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL SkriftligtForfarande 191024.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning