För investerare

Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") föreslagna ändringar i Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån har idag godkänts.

Den 24 oktober 2019 kallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") genom agenten till skriftligt förfarande för att besluta om ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån. Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 november 2019.

Bolaget har nu av agenten meddelats utfallet. Förslagen om villkorsändringar accepterades av en erforderlig andel obligationsinnehavare och ändringarna kommer därför att träda i kraft, förutsatt att de villkor som är angivna i förslaget uppfylls. Ändringarna framgår nedan.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Det är positivt att obligationsinnehavarna har accepterat rekapitaliseringsplanen. Nu är det viktigt att aktieägarna godkänner den vid stämman nästa vecka. Sker det har planen stöd från bolagets centrala intressenter, vilket är en förutsättning för det fortsätta arbetet med Bolaget."

Oxie Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009155286 ("Oxie Obligationen") justeras på så sätt att slutlig förfallodag kommer att ändras från 29 september 2020 till 29 september 2022.

[**] MSEK av totalt 400 MSEK (vilket motsvarar [**] procent) har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Campus Stockholm Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), justeras på bland annat följande sätt:

· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 21 mars 2020 till 19 oktober 2023.

· Räntan kommer att ändras till 4,5 procent per år.

· Räntan kommer att kapitaliseras och betalas först på slutlig förfallodag.

· 50 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 9,65 MSEK, totalt cirka 59,65 MSEK, kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.

· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna kommer att delas med Senior Unsecured Obligationen (som definieras nedan).

· En skuld om 50 MSEK kommer att kvarstå under Campus Stockholm Obligationen.

[**] MSEK av totalt 100 MSEK (vilket motsvarar [**] procent) har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Senior Unsecured Obligationen

Villkoren för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 ("Senior Unsecured Obligationen"), justeras på bland annat följande sätt:

· Slutlig förfallodag kommer att ändras från 19 oktober 2020 till 19 oktober 2023.

· Räntan kommer att justeras till fast ränta och ändras till 4,5 procent per år.

· Räntan kommer att betalas först vid slutlig förfallodag.

· 210 MSEK av det nominella beloppet och upplupen ränta fram till 1 oktober 2019 om cirka 27,29 MSEK, totalt cirka 237,29 MSEK kommer att konverteras till stamaktier genom en riktad nyemission till en kurs om 1,50 SEK per aktie (avrundat nedåt till närmsta hela antal aktier), förutsatt att extra bolagsstämma fattar erforderliga beslut härom. Konverteringen till stamaktier förutsätter även att 95 procent av nuvarande antal utestående preferensaktier av serie B har lösts in, i enlighet med vad som tidigare framkommit i pressmeddelande daterat den 20 september 2019.

· Säkerhet kommer att ställas över aktier i Prime Living Campus Stockholm AB och Prime Living Industries AB, som inte pantsatts för andra förpliktelser, och säkerheterna delas med Campus Stockholm Obligationen.

· En skuld om 190 MSEK kommer att kvarstå under Senior Unsecured Obligationen.

[**] MSEK av totalt 400 MSEK (vilket motsvarar [**] procent) har röstat och samtliga av dessa accepterade.

Ikraftträdande och ytterligare information

Förändringarna kommer att träda i kraft förutsatt att de villkor som är angivna i förslaget uppfylls senast den 16 december 2019. Datumet för ikraftträdande kommer att kommuniceras av Bolaget genom ett separat pressmeddelande.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen inklusive villkoren som måste vara uppfyllda för ikraftträdande, se kallelserna som publicerades på Bolagets hemsida den 24 oktober 2019 och de underrättelser om justering som publicerades på Bolagets hemsida den 4 november 2019.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL SkriftligResultat 191121.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning