För investerare

Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner

Prime Living utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO1").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO1 löper från dagen för optionsprogrammets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2016.

Per den 19 oktober 2016 registrerades aktiekapitalhöjningen avseende 337 340 nya stamaktier efter utnyttjande av lika många TO1. Prime Living tillförs 9 108 180 SEK och efter registreringen återstår 818 170 utestående TO1.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet stamaktier i Prime Living med 337 340 från 13 620 365 till 13 957 705. Kvotvärdet uppgår till 0,05 SEK vilket innebär att aktiekapitalet ökar med 16 867,00 SEK från 746 023,25 SEK till 762 890,25 SEK.

Utsökningsdag för omvandling av interimsaktier till vanliga stamaktier i Euroclear är den 26 oktober 2016 och kunder beräknas erhålla stamaktierna till sina VP-konton den 28 oktober 2016.

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 11:00 CET.

20 oktober 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-10-20.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning