För investerare

Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner

Prime Living utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO1").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO1 löper från dagen för optionsprogrammets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2016.

Per den 16 maj 2016 registrerades aktiekapitalhöjningen avseende 5 300 nya stamaktier efter utnyttjande av lika många TO1. Prime Living tillförs 143 100 SEK och efter registreringen återstår 1 187 260 utestående TO1.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet stamaktier i Prime Living med 5 300 från 13 582 015 till 13 587 315. Kvotvärdet uppgår till 0,05 SEK vilket innebär att aktiekapitalet ökar med 265 SEK från 744 105,75 SEK till 744 370,75 SEK.

Utsökningsdag för omvandling av interimsaktier till vanliga stamaktier i Euroclear är den 25 maj 2016 och kunder beräknas erhålla stamaktierna till sina VP-konton den 27 maj 2016.

19 maj 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-19.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning