För investerare

Med anledning av kursrörelser i Prime Livings stamaktie – konvertering av utestående obligationslån och förhandling om förvärv av fastighetsportfölj

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") noterar att det har förekommit kursrörelser i Bolagets stamaktie och erinrar om att stamaktien är efterställd preferensaktien av serie B, som i sin tur är efterställd preferensaktien av serie C. Bolagets aktier är sedan i juli upptagna på Nasdaq First North Premiers observationslista.

Stockholm den 13 oktober 2020

Bolaget har tidigare kommunicerat en rekapitaliseringsplan till marknaden och meddelade den 29 september 2020 att de villkorsändringar av Bolagets obligationer som föreslagits accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare. Bolagets bedömning är att de föreslagna villkorsändringarna möjliggör för Bolaget att vara rustat för att ta sig an framåtriktade åtgärder och vara redo att delta i den förväntade strukturella omvandlingen av studentbostadsmarknaden. Bolagets bedömning är att det kommer att skapa värde för Bolagets intressenter, inte minst för de som har investerat i Bolagets obligationer och som genom de föreslagna och tidigare konverteringarna, numera äger merparten av aktierna i Bolaget.

Så som tidigare kommunicerats kommer Bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om konvertering av obligationer till preferensaktier av serie C, i enlighet med villkorsändringarna. De preferensaktier av serie C som avses emitteras till obligationsinnehavarna till följd av konverteringen förväntas medföra en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 95 procent, motsvarande cirka 4,8 miljarder nya preferensaktier av serie C i Bolaget ("Konverteringen").

Bolaget arbetar också vidare med expansion och rekapitalisering, innefattande bland annat förvärv och likviditetsförbättrande åtgärder. Bolaget har haft löpande förhandlingar om att förvärva en fastighetsportfölj inom samma sektor som Bolaget ("Målbolaget") och under förhandlingarna har ett vederlag för Målbolaget diskuterats enligt vilket Bolaget erlägger betalning i aktier, uppgående till ca 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie B och serie C i Bolaget ("Förvärvet"), varav ca 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie C och ca 5 miljoner nya preferensaktier av serie B. Om ett bindande avtal om Förvärvet ingås kommer Bolaget att kalla till extra bolagsstämma, vilken kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörandet av Förvärvet enligt tillämpliga kallelsefrister, för begära aktieägarnas godkännande avseende emissionen av apportvederlaget.

Bolaget vill understryka att inga beslut är fattade och inga överenskommelser är ingångna. Det är därmed inte säkert att Förvärvet genomförs och även om så skulle ske kan den sammanlagda utspädningen till följd av Konverteringen och Förvärvet att skilja sig från vad som angetts ovan, beroende på hur förhandlingarna utvecklar sig. Bolaget kommer att offentliggöra mer information så snart det finns konkret information att upplysa om.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 20:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-10-13.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se