För investerare

Med anledning av kursrörelser i Prime Livings i Prime Livings preferensaktie av serie B och preferensaktie av serie C

Stockholm den 28 oktober 2020

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") noterar kursrörelser i Bolagets preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C men kommenterar inte kursutvecklingen. Styrelsen kan dock konstatera att Bolaget offentliggjorde ett pressmeddelande måndagen den 26 oktober angående ett villkorat samgående med Studentbostäder i Sverige AB som avses ske genom att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige ("Samgåendet"). Köpeskillingen för förvärvet av Studentbostäder i Sverige utgörs av 5 000 000 nyemitterade preferensaktier av serie B samt 9 628 678 603 preferensaktier av serie C i Bolaget ("Vederlagsaktierna"). Vederlagsaktierna uppgår till ett beräknat värde om totalt cirka 704,5 Mkr (under förutsättning av att ett konvertibelt lån upptaget av Studentbostäder i Sverige i behörig ordning konverteras till aktier i Studentbostäder i Sverige), baserat på en kurs om 0,0731 kronor per preferensaktie av serie B och 0,0731 kronor per preferensaktie av serie C. Efter slutförande av Samgåendet och konverteringen av Prime Livings obligationsskuld i enlighet med vad som aviserats i pressmeddelande den 26 oktober 2020 och föreslagits till extra bolagsstämma den 26 november 2020 kommer det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till 1 441 839 862, varav 46 817 515 stamaktier, 5 408 592 preferensaktier av serie B samt 14 389 613 755 preferensaktier av serie C. Samgåendet är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Bolaget den 26 november 2020 fattar nödvändiga beslut för att Samgåendet ska kunna genomföras och att Nasdaq godkänner det sammanslagna bolaget för notering innefattande att en ny bolagsbeskrivning upprättas i enlighet med regelverket för Bolagets marknadsplats som beskriver det sammanslagna bolaget. Styrelsen känner inte till någon mer väsentlig information rörande Bolaget.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 17:35 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-10-28.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se