För investerare

Mark och Miljööverdomstolen upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden.

Mark- och miljödomstolen fastställde den 2018-03-28 Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016, § 440, att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 10 februari 2026 för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och bullerplank på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401.

Fastställandet överklagades till Mark och Miljööverdomstolen vilket nu upphäver Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016 och avslår denna ansökan. Tomten är idag obebyggd, på marken planerade Prime Living att uppföra 370 studentlägenheter. Bolaget har sedan tidigare ett lagakraftvunnet temporärt bygglov för 40 lägenheter i området.

– "Vi arbetar nu med Göteborgs Stad för att se hur vi ska kunna fullfölja projektet och hjälpa staden med ca 400 lägenheter som avsikten har varit.", säger VD Lars Wikström i en kommentar

25 april 2019

För ytterligare information kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-04-25 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-04-25.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se