För investerare

Kommuniké från Prime Livings årsstämma

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls kl. 14.00 den 19 maj 2016 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt avstämningsdagar för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Utdelning
Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medel om 364 587 777 kronor, disponeras så att utdelning om högst 8,50 kronor per preferensaktie av serie B, totalt högst 11 050 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Utbetalning av utdelning ska ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 8 juli 2016 (2,13 kronor), den 10 oktober 2016 (2,12 kronor), den 10 januari 2017 (2,13 kronor) och den 10 april 2017 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2016, den 13 oktober 2016, den 13 januari 2017 och den 13 april 2017.

Avstämningsdag enligt bolagsordningen Belopp Avstämningsdag för utdelning enligt beslut
8 juli 2016 2,13 kr 8 juli 2016
10 oktober 2016 2,12 kr 10 oktober 2016
10 januari 2017 2,13 kr 10 januari 2017
10 april 2017 2,12 kr 10 april 2017

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas avseende stamaktier och preferensaktier av serie C.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B, 353 537 777 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelse
Årsstämman beslutade även i enlighet med samtliga förslag från kallelsen till årsstämman, vilket innebär följande

  • Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter.
  • Omval av styrelseledamöterna Jan-Erik Karström, Jan Severa och Ola Wengberg. Stämman beslutade att Jan-Erik Karström, som tidigare, ska vara styrelsens ordförande.
  • Till nya styrelseledamöter valdes Michael Persson och Lars Vardheim.
  • Vidare fastställdes att styrelsearvode till de externa ledamöterna Jan-Erik Karström, Michael Persson och Lars Vardheim, utgår med ett årligt belopp om 233 000 kronor. Då Jan Severa och Ola Wengberg är anställda i Bolaget beslutades att styrelsearvode inte skulle utgå.

Revisorer
Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Ulf Hartell Borgstrand kvarstår som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt överenskommen räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att antaga styrelsens förslag om införande av valberedning enligt punkt 13 i kallelsen till årsstämman.

20 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning