För investerare

Kommuniké från Prime Livings årsstämma

Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") årsstämma hölls kl. 14.00 den 21 maj 2015 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.

Vid årsstämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt avstämningsdagar för utdelning och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning
Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medel om 145 642 998 kronor, disponeras så att utdelning om högst 8,50 kronor per preferensaktie av serie B, totalt högst 11 050 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Utbetalning av utdelning ska ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 10 juli 2015 (2,13 kronor), den 9 oktober 2015 (2,12 kronor), den 8 januari 2016 (2,13 kronor) och den 8 april 2016 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 15 juli 2015, den 14 oktober 2015, den 13 januari 2016 och den 13 april 2016. Enligt bolagsordningen har preferensaktierna av serie B medfört rätt till utdelning sedan den 10 januari 2015 men att utdelning tidigast kan komma att ske efter den 30 juni 2015. Stämman beslutade, i enlighet med Bolagets bolagsordning 6 § tredje stycke första punkten, om ytterligare en utdelning på preferensaktier av serie B med avseende på de två avstämningsdagar för kvartalsvisa utbetalningar enligt bolagsordningen som passerat efter det att preferensaktierna av serie B registrerades hos Bolagsverket: 9 januari 2015 och 10 april 2015. Stämman beslutade att ett belopp om totalt 4,25 kronor (2,13 + 2,12 kronor) per preferensaktie av serie B, totalt 5 525 000 kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Utbetalning av utdelningen ska ske vid ett tillfälle med avstämningsdag den 10 juli 2015 (totalt 5 525 000 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 15 juli 2015.

Datum för utdelning enligt besluten ovan:

Avstämningsdag enligt bolagsordningen Belopp Avstämningsdag för utdelning enligt beslut
9 januari 2015 2,13 kronor 10 juli 2015
10 april 2015 2,12 kronor 10 juli 2015
10 juli 2015 2,13 kronor 10 juli 2015
9 oktober 2015 2,12 kronor 9 oktober 2015
8 januari 2016 2,13 kronor 8 januari 2016
8 april 2016 2,12 kronor 8 april 2016

 

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas avseende stamaktier och preferensaktier av serie C.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B, 129 067 998 kronor, balanseras i ny räkning.

Styrelse
Till styrelse omvaldes Jan-Erik Karström, Jan Severa och Ola Wengberg. Stämman beslutade att Jan-Erik Karström, som tidigare, ska vara styrelsens ordförande. Vidare fastställde stämman att styrelsearvode till styrelseordförande utgår med ett årligt belopp om 233 000 kronor. Då övriga två styrelseledamöter är anställda i Bolaget beslutades att de inte skulle erhålla något styrelsearvode.

Revisorer
Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och Ulf Hartell Borgstrand kvarstår som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt överenskommen räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman bemyndigade att styrelsen, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Stämman bemyndigade även styrelsen att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Utöver det, bemyndigade stämman styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

22 maj 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0)708 458 133
info@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsregionen och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning