För investerare

Kommuniké från extra bolagsstämma i Prime Living

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 26 juni 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 24 083 812 stamaktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 204 198,10 kronor.

Teckningskursen i nyemissionen är 1 krona. Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, har företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stam- och preferensaktier de äger. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara den 28 juni 2019.

För varje stam- och preferensaktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 2 juli 2019 till och med den 16 juli 2019. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under samma tid som ovan.

För det fall inte samtliga nya stamaktier som emitteras i företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande.

I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.primeliving.se 

26 juni 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50

ca@mangold.se 
www.mangold.se