För investerare

Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2018 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Prime Living samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 271 322 585 kronor, disponeras så att utdelning om 11 050 000 kronor utdelas kvartalsvis intill årsstämman 2019 till innehavare av preferensaktier av serie B samt och att återstoden, 260 272 585 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades om en vinstutdelning om totalt 8,50 kronor per preferensaktie av serie B.

Utbetalning av utdelning till innehavarna av preferensaktieägare av serie B ska ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 10 juli 2018 (2,13 kronor), den 10 oktober 2018 (2,12 kronor), den 10 januari 2019 (2,13 kronor) och den 10 april 2019 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2018, den 15 oktober 2018, den 15 januari 2019 och den 15 april 2019.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas avseende stamaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 240 000 kronor ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda ersättningen kan därmed uppgå till högst 960 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år).

Vidare omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Harald Bengtsson, Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg till styrelseledamöter. Harald Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som Bolagets revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand fortsätter som huvud- ansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor. Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Stämman beslutade även att ändra bolagsordningen avseende möjligheten att ge ut preferensaktier av serie C varvid samtliga bestämmelser som berör preferensaktier av serie C justeras för att möjliggöra borttagandet av preferensaktie av serie C.

Vidare beslutades om några mindre redaktionella ändringar avseende kallelse till bolagsstämma och avstämningsförbehåll.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till kallelsen som offentliggjorts och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemission

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 793,75 kronor för återbetalning till innehavare av preferensaktier av serie C genom indragning av 100 preferensaktier av serie C (samtliga utgivna preferensaktier av serie C). Det belopp som ska återbetalas till innehavare av preferensaktier av serie C uppgår till totalt 3 800,00 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 38,00 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier av serie C i enlighet med Bolagets bolagsordning § 6. Då innehavarna av preferensaktier av serie C erhöll den preferensutdelning som preferensaktier av serie C hade rätt till efter beslut på årsstämman 2017 syftar indragningen av aktier till att möjliggöra ett borttagande av preferensaktier av serie C i Bolaget i enlighet med ovan.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

För att genomföra minskningen av aktiekapitalet utan ett tillståndsförfarande beslutades även att öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av ny aktier. Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 798,75 kronor genom överföring från fritt eget kapital (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan).

För detaljerade villkor avseende beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemissionen på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

15 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa, VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Filer för nedladdning