För investerare

Kommuniké från årsstämman i Prime Living, styrelseändring samt beslut om att inte bemyndiga styrelsen att emittera aktier

Årsstämman 2019 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 22 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Prime Living samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 31 455 827 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2018 beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Valberedningen presenterade ett justerat förslag avseende antal styrelseledamöter innebärandes att styrelsen föreslogs bestå fyra ledamöter, och att Lars Wikström väljs som ny styrelseledamot i Bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens justerade förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 240 000 kronor ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda ersättningen kan därmed uppgå till högst 960 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (oförändrat från föregående år).

Vidare omvaldes, i enlighet med valberedningens justerade förslag enligt ovan, Mikael Wandt, Tobias Lennér och Jonas Andersson. Lars Wikström valdes till ny styrelseledamot.

Mikael Wandt valdes på förslag av aktieägare representerandes 68,91 procent av antalet närvarande och företrädda röster på årsstämman till ny styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand fortsätter som huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Beslut om ändring av bolagsordningen och bemyndigande

Aktieägare representerandes totalt 68,91 procent av antalet närvarande och företrädda röster på årsstämman beslutade att rösta emot förslaget om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera aktier enligt punkterna 17-19 i dagordningen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-05-22 kl. 16:10.

22 maj 2019

För ytterligare information kontakta: Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se,

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se