För investerare

Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2017 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 16 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Prime Living samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 358 934 122 kronor, disponeras så att utdelning om 11 050 000 kronor utdelas kvartalvis intill årsstämman 2018 till innehavare av preferensaktier av serie B samt att 30 500 000 kronor utdelas till innehavare av preferensaktier av serie C, och att återstoden, 317 384 122 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades om en vinstutdelning om totalt 8,50 kronor per preferensaktie av serie B och 305 000 kronor per preferensaktie av serie C.

Utbetalning av utdelning till innehavarna av preferensaktieägare av serie C ska ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 10 juli 2017 (2,13 kronor), den 10 oktober 2017 (2,12 kronor), den 10 januari 2018 (2,13 kronor) och den 10 april 2018 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2017, den 13 oktober 2017, den 15 januari 2018 och den 13 april 2018.

Vidare beslutades som avstämningsdag för utdelning till innehavare av preferensaktier av serie C den 18 maj 2017. Utbetalning beräknas ske den 23 maj 2017.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas avseende stamaktier.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg och till nya ledamöter valdes Harald Bengtsson och Håkan Nyberg. Jan Severa valdes till ny styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om emission incitamentsprogram till anställda
Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 35 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 750 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Beryll Invest AB ("Dotterbolaget") och verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare i Bolaget och inom koncernen. Dotterbolaget ska äga rätt att teckna högst 7 500 teckningsoptioner och verkställande direktör och ledande befattningshavare i koncernen ska äga rätt att teckna högst 27 500 teckningsoptioner tillsammans.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.primeliving.se.

Beslut om emission incitamentsprogram till styrelsens ledamöter
Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med aktieägaren JPK Byggställningar AB:s förslag, att emittera högst 15 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 750 kronor. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma samtliga styrelseledamöter i Bolaget, inklusive de nyvalda ledamöterna (totalt 5 personer) varvid respektive ledamot ska äga rätt att teckna högst 3 000 teckningsoptioner

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.primeliving.se.

16 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning