För investerare

Kallelse till extra bolagsstämma för Prime Living AB (publ)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 26 juni 2019 klockan 13.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 19 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 20 juni 2019.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Pyramidvägen 7, 169 56 Solna. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B, adress och telefonnummer. Aktieägare som avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska anmäla sådant deltagande hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast onsdagen den 19 juni 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av en justeringsperson.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
 8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 24 083 812 stamaktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, varigenom Bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 204 198,10 kronor.

För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. För varje ny aktie ska betalas 1 krona.
 2. Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande till det antal stam- och preferensaktier de äger.
 3. För varje stam- och preferensaktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla tre teckningsrätter. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie.
 4. För det fall inte samtliga nya stamaktier som emitteras i företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter (primär teckningsrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande.

  i) I första hand ska aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i Bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen genom lottning.

  ii) I andra hand till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 5. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara den 28 juni 2019.
 6. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 2 juli 2019 till och med den 16 juli 2019. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under samma tid som ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 7. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två dagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB samt i övrigt i enlighet med Bolagets bolagsordning.
 9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 055 875 aktier och 14 885 875 röster fördelade på 14 755 875 stamaktier medförande 14 755 875 röster och 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Beslutsförslag i sin helhet jämte Bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Pyramidvägen 7, Solna senast två veckor före stämman. Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf .

Stockholm i juni 2019
Prime Living AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-06-10 kl. 21:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till extra bolagsstamma.pdf