För investerare

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 oktober 2018 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 18 oktober 2018, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 oktober 2018.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Pyramidvägen 7, 169 56 Solna. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B, adress och telefonnummer. Aktieägare som avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ombeds vänligen anmäla sådant deltagande hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 18 oktober 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en protokolljusterare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Val av styrelse.
  7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman

Det föreslås att biträdande advokat Joakim Falkner, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, väljs som ordförande påstämman.

Punkterna 6: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av minst tre (3) ledamöter och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 680 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, för det fall sex (6) ledamöter väljs vid stämman, (960 000 kronor enligt beslut vid årsstämman 2018), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 240 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsattatt denne inte är anställd;
  • 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Samtliga nuvarande ledamöter, Harald Bengtsson, Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg, har meddelat valberedningen att de ställer sina platser till förfogande.

Förslag på ny styrelsesammansättning kommer att presenteras senast på stämman och på Bolagets hemsida, varvid arvode föreslås utgå till i enlighet med ovan. Total ersättning till styrelsen kan därmed komma att uppgå till 1 680 000 kronor.

Mer information om de nuvarande ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.primeliving.se och i årsredovisningen för 2017.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 055 875 aktier och 14 884 885 röster fördelade på 14 755 875 stamaktier medförande 14 755 875 röster, 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kallelsen finns tillgänglig hos Bolaget på Pyramidvägen 7, Solna och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se. Förslag på ny styrelsesammansättning kommer att offentliggöras av Bolaget senast per dagen för stämman. Kallelsen skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i september 2018

Prime Living AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:30 CET den 24 september 2018.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bengtsson, Styrelseordförande Prime Living
+46 763 38 58 58
harald@haraldpartners.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem
orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Filer för nedladdning