För investerare

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.

Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för Prime Living, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Extra bolagsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid extra bolagsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av extra bolagsstämman offentliggörs torsdagen den 26 november 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 november 2020, och
  • dels senast onsdagen den 25 november 2020 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Prime Living AB (publ) tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn senast fredagen den 20 november 2020 för att få delta i extra bolagsstämman, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

FÖRHANDSRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.primeliving.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 25 november 2020. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Prime Living AB (publ), Pyramidvägen 7, 169 56 Solna. Ifyllt formulär får även inges per e-post till info@primeliving.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.primeliving.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om antagande av ny bolagsordning

7. Beslut om riktad nyemission av aktier till obligationsinnehavare

7.1. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Campus Stockholm-obligationen

7.2. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Senior Unsecured-obligationen

7.3. Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Oxie-obligationen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av preferensaktier av serie B och serie C

9. Beslut om antagande av ny bolagsordning

10. Val av antal styrelseledamöter

11. Beslut om styrelsearvode

12. Val av styrelseledamöter

BESLUTSFÖRSLAG ETC.

Punkt 1 – Val av ordförande vid extra bolagsstämman

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på extra bolagsstämman på uppdrag av Prime Living, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Roger Lundvall och Peter Lindell, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändras i enlighet med vad som framgår nedan.

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 4 härefter ska ha följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 240 000 000 kronor och högst 960 000 000 kronor."

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 5 härefter ska ha följande lydelse:

"Antalet aktier i bolagets ska vara lägst 4 800 000 000 och högst 19 200 000 000."

Förevarande beslut är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med punkt 7.1, 7.2 och 7.3 på dagordningen.

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Beslut om riktad nyemission av aktier till obligationsinnehavare

Mot bakgrund av det tidigare kommunicerade förslaget till rekapitalisering av bolaget, som har godkänts av obligationsinnehavarna, föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av punkt 7.1, 7.2 och 7.3 nedan.

Besluten kräver för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7.1 – Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Campus Stockholm-obligationen

Mot bakgrund av det tidigare kommunicerade förslaget till rekapitalisering av bolaget, som har godkänts av obligationsinnehavarna, föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(a) Aktiekapitalet kan högst öka med 25 950 161,76 kronor.

(b) Antalet aktier kan högst öka med 519 000 000.

(c) Rätt att teckna aktier ska tillkomma innehavare av dotterbolaget Prime Living Campus Stockholm AB:s obligationslån med ISIN SE0010985218 som är upptagna som innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om 500 000 kronor i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av obligationerna den 1 december 2020 ("Campus-obligationsinnehavare"). Varje sådan obligation berättigar Campus-obligationsinnehavare att teckna 5 190 000 aktier. Nyemissionen syftar till att möjliggöra en förändring av bolagets kapitalstruktur genom att använda emissionslikviden till att minska bolagets skuldbörda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen syftar till att bidra till att avhjälpa bolagets ansträngda finansiella situation och ge bolaget en för bolaget mer lämplig kapitalstruktur. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i aktieägarnas och bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras på detta sätt.

(d) Aktieteckning ska ske på separata teckningslistor under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 4 december 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

(e) Överteckning kan ej ske.

(f) Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per preferensaktie av serie C. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med bolagets obligationsinnehavare och bedöms motsvara marknadsvärdet för aktien.

(g) Betalning ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

(h) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

(i) Emissionsbeslutet förutsätter att stämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning.

(j) De nya aktierna ska omfattas av omvandlingsförbehållet i bolagets bolagsordning.

(k) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 6.

Punkt 7.2 – Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Senior Unsecured-obligationen

Mot bakgrund av det tidigare kommunicerade förslaget till rekapitalisering av bolaget, som har godkänts av obligationsinnehavarna, föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(a) Aktiekapitalet kan högst öka med 98 610 614,66 kronor.

(b) Antalet aktier kan högst öka med 1 972 200 000.

(c) Rätt att teckna aktier ska tillkomma innehavare av bolagets obligationslån med ISIN SE0009806383 som är upptagna som innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om 475 000 kronor i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av obligationerna den 1 december 2020 ("Obligationsinnehavare"). Varje sådan obligation berättigar Obligationsinnehavare att teckna 4 930 500 aktier. Nyemissionen syftar till att möjliggöra en förändring av bolagets kapitalstruktur genom att använda emissionslikviden till att minska bolagets skuldbörda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen syftar till att bidra till att avhjälpa bolagets ansträngda finansiella situation och ge bolaget en för bolaget mer lämplig kapitalstruktur. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i aktieägarnas och bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras på detta sätt.

(d) Aktieteckning ska ske på separata teckningslistor under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 4 december 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

(e) Överteckning kan ej ske.

(f) Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per preferensaktie av serie C. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med bolagets obligationsinnehavare och bedöms motsvara marknadsvärdet för aktien.

(g) Betalning ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

(h) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

(i) Emissionsbeslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning.

(j) De nya aktierna ska omfattas av omvandlingsförbehållet i bolagets bolagsordning.

(k) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 6.

Punkt 7.3 – Beslut om riktad nyemission av preferensaktier av serie C till innehavare av Oxie-obligationen

Mot bakgrund av det tidigare kommunicerade förslaget till rekapitalisering av bolaget, som har godkänts av obligationsinnehavarna, föreslår styrelsen att stämman beslutar om nyemission av preferensaktier av serie C med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

(a) Aktiekapitalet kan högst öka med 103 261 423,65 kronor.

(b) Antalet aktier kan högst öka med 2 065 215 600.

(c) Rätt att teckna aktier ska tillkomma innehavare av bolagets obligationslån med ISIN SE0009155286 som är upptagna som innehavare av minst en obligation med ett nominellt belopp om en miljon (1 000 000) kronor i det av Euroclear Sweden AB förda registret över innehavare av obligationerna den 1 december 2020 ("Oxie-obligationsinnehavare"). Varje sådan obligation berättigar Oxie-obligationsinnehavare att teckna 5 163 039 aktier. Nyemissionen syftar till att möjliggöra en förändring av bolagets kapitalstruktur genom att använda emissionslikviden till att minska bolagets skuldbörda. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade nyemissionen syftar till att bidra till att avhjälpa bolagets ansträngda finansiella situation och ge bolaget en för bolaget mer lämplig kapitalstruktur. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i aktieägarnas och bolagets intresse att bolagets kapitalstruktur ändras på detta sätt.

(d) Aktieteckning ska ske på separata teckningslistor under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 4 december 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

(e) Överteckning kan ej ske.

(f) Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per preferensaktie av serie C. Teckningskursen är bestämd efter sonderingar med bolagets obligationsinnehavare och bedöms motsvara marknadsvärdet för aktien.

(g) Betalning ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

(h) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

(i) Emissionsbeslutet förutsätter att bolagstämman beslutar om att ändra bolagets bolagsordning.

(j) De nya aktierna ska omfattas av omvandlingsförbehållet i bolagets bolagsordning.

(k) Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 6.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av preferensaktier av serie B och serie C

Det noteras att bolaget ingått en överenskommelse varigenom bolaget förvärvar samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige AB, org.nr 559163-0727, ("Studentbostäder i Sverige") med betalning till säljarna i form av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C i Prime Living. Överenskommelsen om förvärvet av Studentbostäder i Sverige är bland annat villkorat av att extra bolagsstämma i Prime Living fattar beslut för att möjliggöra emission av vederlagsaktierna. Genom styrelsens förslag enligt denna punkt 8 underställs slutförandet av förvärvet bolagsstämmans prövning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra förvärvet av Studentbostäder i Sverige.

Förvarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 6.

Punkt 9 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolaget antar en ny bolagsordning varigenom bolagets verksamhetsföremål ändras och företagsnamn Prime Living AB (publ) ändras till Studentbostäder i Sverige AB (publ), i enlighet med vad som framgår nedan

Styrelsen föreslår att bolagets befintliga bolagsordning justeras så att punkten 1 härefter ska ha följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Studentbostäder i Sverige AB (publ)."

Enligt förslaget ska bolagets befintliga bolagsordning även justeras så att punkten 3 härefter ska ha följande lydelse:

"Bolaget har till föremål att vara ett holdingbolag och ska förvalta värdehandlingar och lös egendom, äga och förvalta fastigheter i Norden samt bedriva därmed förenlig verksamhet."

Beslutet kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 och att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 8.

Punkt 10 – Val av antal styrelseledamöter

JRS, för klienters räkning, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 och att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 8.

Punkt 11 – Beslut om styrelsearvode

JRS, för klienters räkning, föreslår att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska utgå med följande belopp, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2020:

– 240 000 SEK (240 000 SEK) vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK (360 000 SEK) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;

– 10 000 SEK (10 000 SEK) vardera till icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 SEK (20 000 SEK) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och

– 20 000 SEK (20 000 SEK) vardera till icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 SEK (40 000 SEK) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Styrelsearvodet är oförändrat i förhållande till det beslut om styrelsearvode som fattades på bolagets årsstämma 2020, med justeringen att ytterligare ett årligt styrelsearvode kommer att utgå, dock att sådana årliga arvoden kommer att utbetalas pro rata i förhållande till uppdragsperiodens längd.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8 och 10 samt att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 8.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter

JRS, för klienters räkning, föreslår val av Björn Rosengren, Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson till ordinarie styrelseledamöter, och Björn Rosengren till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med JRS, för klienters räknings förslag kommer styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma att bestå av Björn Rosengren (ordförande), Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson. Noteras att Mikael Wandt, Jonas Andersson och Lars Wikström kommer att avgå som styrelseledamöter för det fall att stämman beslutar i enlighet med förslaget. Information om ledamöterna föreslagna för nyval följer nedan.

Björn Rosengren
Födelseår: 1942.
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0.
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till en större aktieägare i bolaget, om förvärvet av Studentbostäder i Sverige genomförs.
Bakgrund: Björn har varit rådgivare under 13 år till börsnoterade Kinneviksfären, och är idag verksam som entreprenör och styrelsemedlem. Han har tidigare varit verksam i politiken som näringslivs-, arbetsmarknads-, kommunikations- och IT-minister och ansvarig för alla statliga bolag, i statsförvaltningen som landshövding samt chef för TCO, och på toppnivå inom fackföreningsrörelsen.
Utbildning:

Karin Krook
Födelseår: 1972
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Bakgrund: Karin är Chief Commercial Officer för Elite Hotels of Sweden. Dessförinnan har Karin bl.a. haft flertalet roller inom Coca Cola och som managementkonsult.
Utbildning: Ekonomiutbildad från Handelshögskolan i Stockholm och Esade, Escola superior d'administracio i direccio d'empreses i Barcelona.

Rosel Ragnarsson
Födelseår: 1955
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende i förhållande till en större aktieägare i bolaget, om förvärvet av Studentbostäder i Sverige genomförs.
Bakgrund: Finanschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Tidigare vice vd/portföljförvaltare hos SLL Interfinans AB, chef utlåning hos Dexia Bank och positioner inom finans hos Nordea, Swedbank, SBAB samt Citibank.
Utbildning: Ekonomie kandidat, Uppsala universitet.

Sven-Göran Svensson
Födelseår: 1953
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0
Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Bakgrund: Sven-Göran har tidigare varit tillförordnad VD och förvaltningschef på Rikshem. Sven-Göran har även varit region chef i Stockholm för Vasakronan.
Utbildning: Jurist Stockholms universitet.

Förevarande beslut är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget i punkt 8, 10 och 11 samt att styrelsen beslutar om emission på basis av bemyndigandet i punkt 8.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 251 745 659 aktier, varav 46 817 515 stamaktier, 408 592 B-aktier samt 204 519 552 C-aktier, motsvarande sammanlagt 251 377 926,20 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, samt information om föreslagna styrelseledamöter, finns tillgängligt på bolagets webbplats www.primeliving.se, under rubriken "Extra bolagsstämma 26 november-2020" som finns under avsnittet "För investerare". Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Pyramidvägen 7, 169 56 Solna, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud och förhandsröstningsformulär finns på bolagets webbplats www.primeliving.se, under rubriken "Extra bolagsstämma 26 november-2020" som finns under avsnittet "För investerare".

Aktieägares frågerätt

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Med anledning av att extra bolagsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till Prime Living AB (publ), Pyramidvägen 7, 169 56 Solna, eller via e-post till info@primeliving.se, senast den 16 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Pyramidvägen 7, 169 56 Solna, och på Bolagets webbplats, www.primeliving.se, senast den 21 november 2020. Upplysningar kommer också inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i oktober 2020
PRIME LIVING AB (PUBL)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till extra bolagsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se