För investerare

Kallelse till årsstämma

Studentbostäder i Norden AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Uppsala, kallar härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2023 kl. 15.00. Årsstämman kommer att hållas i Uppsala Konsert & Kongress, sal K4, på Vaksalagatan 1, 753 31 Uppsala. Insläpp och registrering sker från kl. 14.45.


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att delta vid årsstämman ska denne

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 8 maj 2023,
 • dels senast onsdagen den 10 maj 2023 anmält sitt deltagande enligt instruktionerna under rubriken ”Anmälan för deltagande”.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 8 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 8 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.


ANMÄLAN FÖR DELTAGANDE

Den som önskar delta vid stämman ska senast onsdagen den 10 maj 2023 anmälan detta till bolaget på något av följande sätt:

 • per post till Studentbostäder i Norden AB (publ), ”Årsstämma”, Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala
 • per e-post till ir@sbsstudent.se

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Studentbostäder i Norden AB (publ), ”Årsstämma”, Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala senast onsdagen den 10 maj 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar
utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till
stämman.


FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 11. Val av antal styrelseledamöter.
 12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om bolagsordningsändring.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 17. Stämmans avslutande.


VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen har föreslagit att advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 11 – Val av antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fem (5), utan suppleanter.

Punkt 12 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter, samt revisorerna, ska utgå med följande belopp:

 • 240 000 (tidigare 240 000) SEK vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 (tidigare 360 000) SEK till styrelseordföranden förutsatt att denna inte är anställd; och
 • 40 000 (tidigare 40 000) SEK till ordförande av revisionsutskottet förutsatt att denna inte är anställd.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av Karin Krook och Christoffer Strömbäck samt nyval av Jan-Erik Höjvall, Hans Ragnarsson och Yaron Zaltsman som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Vidare föreslås nyval av Jan-Erik Höjvall som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna nyval. Information om ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Jan-Erik Höjvall
Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska högskolan
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar: Jan-Erik har 36 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit VD för Amasten Fastighets AB (publ), Rikshem AB, Akelius Residential Properties AB (publ), dotterbolag inom Skanska AB och Drott AB.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 664 179
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Hans Ragnarsson
Utbildning: Ekonom, Uppsala universitet
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar: Hans Ragnarsson har 36 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO hos Amasten Fastighets AB (publ), Rikshem AB, Akelius Residential Properties AB (publ).
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 0
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Yaron Zaltsman
Utbildning: Hebrew University och MBA i ekonomi och redovisning, Tel Aviv University.
Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar: Yaron Zaltsman har mer än 20 års erfarenhet och har erfarenhet som CFO för börsnoterade bolag. Styrelseledamot i Megureit Israel Ltd. VD i OTRE Fund. CFO i Fyber NV och ADO Properties. Deputy Head of Financial Advisory Services hos Deloitte.
Aktieägande och teckningsoptioner i bolaget: 0
Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Punkt 14 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024. För det fall Ernst & Young AB väljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att Gabriel Novella kommer att utses till huvudansvarig revisor.


STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 9 – Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 15 – Beslut om bolagsordningsändring
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen. En ny 10 § i bolagsordningen föreslås, som tillåter att bolagsstämma hålls i Uppsala eller Stockholm.

Numreringen av efterföljande paragrafer uppdateras som en följd av detta.

Föreslagen ny § 10 Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Uppsala eller Stockholm.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera investeringar i nya eller befintliga verksamheter, bredda aktieägarkretsen samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.


ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster
Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 220 775 803 aktier och röster i Bolaget. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget inga egna aktier.

Majoritetsregler
För giltigt beslut av årsstämman avseende punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar
Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala samt på www.sbsstudent.se. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress respektive hemsida. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill delta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala i april 2023
Studentbostäder i Norden AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
+46 70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 08.00 CEST.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm, Sverige
Mail: info@fnca.se
www.fnca.se

Filer för nedladdning