För investerare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING AB (PUBL)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Pyramidvägen 7, 169 56 Solna. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B, adress och telefonnummer. Aktieägare som avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska anmäla sådant deltagande hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 16 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Information från Bolagets VD.
 7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete.
 12. Fastställande av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er.
 15. Antagande av instruktion för utseende av en valberedning.
 16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 18. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier.
 20. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
Valberedningen föreslår jur. kand. Ian Gulam, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, som ordförande på årsstämman.

Punkt 9): Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas såvitt avser preferensaktier eller stamaktier och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning

Punkterna 12-14: Fastställande av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer, beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er
Valberedningen föreslår följande vad gäller punkterna 12-14.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 960 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (960 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

 • 240 000 kronor (240 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor (360 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
 • 10 000 kronor (10 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
 • 20 000 kronor (20 000 kronor) till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kronor) till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Jonas Andersson, Tobias Lennér och Mikael Wandt samt omval av Tobias Lennér som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.primeliving.se.

Punkt 15: Antagande av instruktion för utseende av en valberedning
Valberedningen föreslår att följande principer ska antas för utseende av en ny valberedning inför årsstämma 2019 (oförändrade principer från föregående år).

Styrelsens ordförande ska, så snart det rimligen kan ske, kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De tre till röstetalet största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Om en aktieägare, som nominerat en ledamot i valberedningen, minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och därmed inte utgör en av de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget samt att detta sker tidigare än två månader före nästkommande årsstämma, ska dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare är två månader före nästkommande årsstämma, äger ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och fullgöra sitt uppdrag.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningen ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot utsetts av. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt denna instruktion.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman, och i förekommande fall extra bolagsstämma, arbeta fram ett förslag att föreläggas stämman för beslut om:

 • ordförande vid årsstämma;
 • antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förkommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 • val av revisor;
 • arvode till Bolagets revisor; och
 • principer för inrättande av nästa års valberedning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats www.primeliving.se.

Arvode eller annan ersättning från Bolaget ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för externa kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 16: Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med följande (oförändrade från föregående år):

Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier, teckningsoptioner eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Den rörliga ersättningen för VD ska maximalt kunna uppgå till 1 500 000 kronor.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till den kommande årsredovisningen för 2018.

Punkt 17: Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor till lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 2 250 000 kronor och högst 9 000 000 kronor."

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 till lägst 45 000 000 och högst 180 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000."

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att besluta om huruvida bolagsordningen enligt denna punkt eller punkt 18 ska registreras hos Bolagsverket beroende på antal aktier att emitteras i nyemission som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande enligt punkt 19.

Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse om firma efter ändring av aktiebolagslagen varvid benämningen numera är företagsnamn. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Prime Living AB (publ)."

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission motsvarande ett antal aktier och ökning av aktiekapital som minst når upp till ovannämnda gränser.

Punkt 18, Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor till lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 3 200 000 kronor och högst 12 800 000 kronor."

Det föreslås även att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 16 000 000 och högst 64 000 000 till lägst 64 000 000 och högst 256 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 64 000 000 och högst 256 000 000."

Det föreslås även att styrelsen bemyndigas att besluta om huruvida bolagsordningen enligt denna punkt eller punkt 17 ska registreras hos Bolagsverket beroende på antal aktier att emitteras i nyemission som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande enligt punkt 19.

Vidare föreslås en teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse om firma efter ändring av aktiebolagslagen varvid benämningen numera är företagsnamn. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

"Bolagets företagsnamn är Prime Living AB (publ)."

Det föreslås slutligen att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att styrelsen beslutar om nyemission motsvarande ett antal aktier och ökning av aktiekapital som minst når upp till ovannämnda gränser.

Punkt 19, Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital för att fortsatt driva Bolagets verksamhet. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 17-19 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 055 875 aktier och 14 885 875 röster fördelade på 14 755 875 stamaktier medförande 14 755 875 röster och 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018 finns tillgängliga hos Bolaget på Pyramidvägen 7, Solna och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se senast tre veckor före stämman. Beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hålls tillgängliga hos Bolaget enligt ovan senast två veckor före stämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida. Samtliga handlingar enligt ovan skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019

Prime Living AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Tobias Lennér, Styrelseordförande, +46-706-61 83 37, so@primeliving.se,
Lars Wikström, CFO Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till arsstamma.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.