För investerare

Kallelse till årsstämma för Prime Living

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 klockan 14.00 på Scandic Park, Karlavägen 43 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Park Lounge.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 10 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 10 maj 2017.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: info@primeliving.se, eller per brev: Prime Living AB (publ), Box 5317, 102 47 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie B samt serie C, adress och telefonnummer. Aktieägare som avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ombeds vänligen anmäla sådant deltagande hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.primeliving.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 10 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Information från Bolagets VD.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er.
15. Antagande av instruktion för utseende av en valberedning.
16. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare.
17. Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för ledande befattningshavare och anställda genom emission av teckningsoptioner.
   A. Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda.
   B. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
   C. Beredning av styrelsens för Bolaget förslag till Incitamentsprogram 2017/2020.
18. Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för styrelseledamöter i Bolaget. A. Beslut om emission av teckningsoptioner till v styrelsens ledamöter. B. Beredning av JPK Byggställningar ABs förslag till Incitamentsprogram 2017/2021.
19. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman
Styrelsen föreslår advokat Joakim Falkner, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, som ordförande på årsstämman.

Punkt 9): Beslut dels om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdagar för utdelning 

Utdelning på utestående preferensaktier av serie B
Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier av serie B intill årsstämman 2018 ska lämnas kvartalsvis, med högst 8,50 kronor per preferensaktie av serie B (totalt högst 11 050 000 kronor). Med anledning av tekniska begränsningar föreslås dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 10 juli 2017 (2,13 kronor), den 10 oktober 2017 (2,12 kronor), den 10 januari 2018 (2,13 kronor) och den 10 april 2018 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2017, den 13 oktober 2017, den 15 januari 2018 och den 13 april 2018.

Styrelsen föreslår vidare att utdelning på preferensaktier av serie C lämnas med 305 000 kronor per preferensaktie av serie C, totalt 30 500 000 kronor. Som avstämningsdag för utdelning för preferensaktie av serie C föreslås den 18 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 23 maj 2017.

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas såvitt avser stamaktier.

Återstående medel efter utdelning på preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C föreslås balanseras i ny räkning.

Punkterna 11-14: Fastställande av antal styrelseledamöter, eventuella suppleanter samt revisorer, beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna; val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, val av revisorer och eventuell/a revisorssuppleant/er

Valberedningen föreslår följande vad gäller punkterna 10 -13:

 • att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter;
 • att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag; 
 • att arvode till styrelsen föreslås utgå med 240 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot inklusive styrelseordförande, totalt 1 200 000 kronor (699 000 kronor föregående år) 
 • att stämman beviljar att styrelseledamot ska kunna, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag;
 • att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning;
 • att inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter; 
 • att de nuvarande ledamöterna Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg omväljs samt nyval av Harald Bengtsson och Håkan Nyberg och att Jan Severa väljs som ny styrelseordförande. Lars Vardheim har meddelat valberedningen att han inte ställer upp för omval;
 • att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand som huvudansvarig. 

Mer information om föreslagna styrelseledamöter
Harald Bengtsson
Födelseår: 1958
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Harald Bengtsson är VD och delägare i Harald & partners sedan 2015. Harald har en bred erfarenhet från bankvärlden med chefspositioner inom bl.a. Östgötabanken/Danske Bank och regionchef på Swedbank. Styrelseuppdrag hos bl.a. Svensk Handel Pensionskassan, Botrygg AB och Sparbanken Rekarne. Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Håkan Nyberg
Födelseår: 1959
Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 100 stamaktier

Håkan Nyberg är VD på Nordnet Group sedan 2012 och har bakgrund i finanssektorn med chefspositioner hos Föreningssparbanken och VD på EnterCard International. Håkan är styrelseledamot i E. Öhman Jr AB och ordförande i såväl den Svenska Fondhandlareföreningen som den nordiska motsvarigheten Nordic Securities Association. Håkan har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.primeliving.se och i årsredovisningen för 2016.

Punkt 15: Antagande av instruktion för utseende av en valberedning
Valberedningen föreslår att följande principer ska antas för utseende av en ny valberedning inför årsstämma 2018 (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Styrelsens ordförande ska, så snart det rimligen kan ske, kontakta de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september. De tre till röstetalet största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det till röstetalet största aktieägandet i Bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget. Om en aktieägare, som nominerat en ledamot i valberedningen, minskar sitt aktieinnehav i Bolaget och därmed inte utgör en av de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget samt att detta sker tidigare än två månader före nästkommande årsstämma, ska dennes ledamot ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Istället bör, efter beslut av valberedningen, någon annan aktieägare enligt ovan erbjudas att utse en ny ledamot i valberedningen. Inträffar däremot sådan minskning i innehavet senare är två månader före nästkommande årsstämma, äger ledamoten rätt att sitta kvar i valberedningen och fullgöra sitt uppdrag.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningen ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt denna instruktion.

 • Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman, och i förekommande fall extra bolagsstämma, arbeta fram ett förslag att föreläggas stämman för beslut om:
 • ordförande vid årsstämma;
 • antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förkommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
 • val av revisor;
 • arvode till Bolagets revisor; och
 • principer för inrättande av nästa års valberedning.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats www.primeliving.se.

Arvode eller annan ersättning från Bolaget ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med skäliga kostnader för externa kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15: Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta lönen revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier, teckningsoptioner eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Den rörliga ersättningen för VD ska maximalt kunna uppgå till 1 500 000 kronor.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas att delta i incitamentsprogram 2017/2020 varvid ledande befattningshavare äger rätt att delta i enlighet med punkten 17. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2016, vilken finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Punkt 17: Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för ledande befattningshavare och anställda genom emission av teckningsoptioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till ledandebefattningshavare inom Bolaget och koncernen och Beryll Invest AB, org.nr 556981-8718 ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare inom koncernen ("Incitamentsprogram 2017/2020") i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 17 A-B nedan ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra.

För giltiga beslut enligt denna punkten 17 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs under punkten 17 C.

Punkt 16 A: Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 35 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 750 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget och tillkommande verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (eller av den teckningsberättigade kontrollerat företag) i Bolaget och inom koncernen. Dotterbolaget ska äga rätt att teckna högst 7 500 teckningsoptioner och tillkommande verkställande direktör och ledande befattningshavare i koncernen ska äga rätt att teckna högst 27 500 teckningsoptioner tillsammans.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 22 maj 2017 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Verkställande direktör och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2017/2020, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:
   A. Tillträdande verkställande direktör erbjuds att förvärva högst 20 000 teckningsoptioner; samt
   B. Koncernledningen (högst tre personer) erbjuds att förvärva vardera högst 7 500 teckningsoptioner och sammanlagt högst 15 000 teckningsoptioner.

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidareöverlåtas vid ett eller flera tillfällen till nuvarande och framtida personer som är anställda och ledande befattningshavare i koncernen till ett pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Dotterbolaget har, förutom de teckningsoptioner som anges ovan, rätt att teckna de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas till anställda och ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkten 17 B.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning av de ledande befattningshavarna ska tilldelning av de 27 500 teckningsoptioner som får tecknas av de ledande befattningshavarna ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt eller till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde beräknat enligt nästkommande mening. Tillkommande verkställande direktör och ledande befattningshavare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvararande optionens marknadsvärde den 15 maj 2017 beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den 25 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 120 procent av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden från och med den 2 maj 2017 till och med den 15 maj 2017 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North officiella kurslista för aktie i Bolaget. I avsaknad av notering av betalkurs för någon av de aktuella dagarna ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 krona. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde (0,050 kronor).

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogram 2017/2020. Syftet är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde eller till priset som optionen förvärvades.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

Punkt 17 B: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner i Bolaget av serie 2017/2020 till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2017/2020.

Tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2017/2020, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges under punkten 17 A.

Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen ska inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 23 maj 2017 till och med den 31 mars 2018. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna senast den 5 april 2018, under förutsättning att överlåtelse enligt fördelningen under punkten 17 A inte överstiger det maximala emitterade antalet teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde, beräknat enligt ovan, eller till priset som optionen förvärvades.

Dotterbolaget ska äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare ska kunna erbjudas till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner senast den 5 april 2018, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Punkt 17 C: Beredning av styrelsens för Bolaget förslag till Incitamentsprogram 2017/2020
Incitamentsprogram 2017/2020 har beretts av delar av koncernledningen och externa rådgivare samt styrelsen i samråd med större aktieägare.

Värdering
Teckning (förutom av Dotterbolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande stamaktien om 120 kronor, 14,9 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 144 kronor per stamaktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,4 procent och en volatilitet om 28 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas och överlåtes till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning respektive överlåtelse. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2017/2020.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om 156 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om 5 460 000 kronor.

Utspädning
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 16 055 975 aktier respektive 14 885 885 röster. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2020 beräknas uppgå till högst cirka 0,22 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 0,23 procent av det totala antalet röster i Bolaget förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2020 med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2017/2021, punkten 18, beräknas uppgå till cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 0,33 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i båda programmen.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Punkt 18: Beslut avseende incitamentsprogram 2017 för styrelseledamöter i Bolaget.
Aktieägaren JPK Byggställningar AB föreslår att årsstämman i Bolaget beslutar om att införa ett incitamentsprogram för styrelsens ledamöter, genom emission av teckningsoptioner ("Incitamentsprogram 2017/2021") i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv
Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter samt tillkommande styrelseledamöter som föreslås väljas vid årsstämman ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.

För giltigt beslut enligt denna punkten 18 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal etc. beskrivs under punkten 18 B.

Punkt 18 A: Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter
Aktieägaren JPK Byggställningar AB föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 15 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 750 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma samtliga styrelseledamöter i Bolaget (eller av den teckningsberättigade kontrollerat företag), inklusive de ledamöter som föreslås till nyval (totalt 5 personer) varvid respektive ledamot ska äga rätt att teckna högst 3 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 22 maj 2017 på särskild teckningslista. 

Teckningsoptionerna emitteras till en premie motsvararande optionens marknadsvärde den 15 maj 2017 beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den 25 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2021 till och med den 15 juni 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden från och med den 2 maj 2017 till och med den 15 maj 2017 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North officiella kurslista för aktie i Bolaget. I avsaknad av notering av betalkurs för någon av de aktuella dagarna ska istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 krona. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde (0,050 kronor).

Ny stamaktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Syftet med emissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter samt tillkommande styrelseledamöter som föreslås väljas vid årsstämman ett motivationshöjande ägarengagemang.

Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna.

I samband med teckning av optioner av deltagarna ska Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde eller till priset som optionen förvärvades.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 18 B: Beredning av JPK Byggställningar ABs förslag till Incitamentsprogram 2017/2021
Incitamentsprogram 2017/2021 har beretts av externa rådgivare i samråd med JPK Byggställningar AB.

Värdering
Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande stamaktien om 120 kronor, 15,3 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 156 kronor per stamaktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,4 procent och en volatilitet om 28 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2017/2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om 156 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om 2 340 000 kronor.

Utspädning
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 16 055 975 aktier respektive 14 885 885 röster. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2021 beräknas uppgå till högst cirka 0,09 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 0,10 procent av det totala antalet röster i Bolaget förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2021 med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2017/2020, punkten 17, beräknas uppgå till cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och högst cirka 0,33 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i båda programmen.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Det förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 16 055 975 aktier och 14 885 885 röster fördelade på 14 755 875 stamaktier medförande 14 755 875 röster, 1 300 000 preferensaktier av serie B medförande 130 000 röster och 100 preferensaktier av serie C medförande 10 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Sturegatan 32 och på Bolagets hemsida, www.primeliving.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets hemsida och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

11 april 2017

Stockholm i april 2017
Prime Living AB (publ)
Styrelsen 

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kallelse till arsstamma.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 08:30 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 400 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning