För investerare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 12 MAJ

Studentbostäder i Norden AB (publ), org. nr 556715-7929, med säte i Uppsala, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022.

Styrelsen för Studentbostäder i Norden AB (publ) har, i enlighet med lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Årsstämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid årsstämman genom att rösta och lämna in frågor enligt instruktionerna nedan. Information om de beslut som har fattats av årsstämman offentliggörs torsdagen den 12 maj 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2022,
 • dels senast onsdagen den 11 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 4 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRHANDSRÖSTNING

Bolagets aktieägare kan endast utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare som vill poströsta ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbsstudent.se. Det ifyllda formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 maj 2022. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Det ifyllda formuläret ska skickas till Studentbostäder i Norden AB (publ), Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala. Ifyllt formulär får även inges per e-post till ir@sbsstudent.se. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.sbsstudent.se, och ska biläggas poströstningsformuläret.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Val av en eller två justeringsmän.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 10. Val av antal styrelseledamöter.
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse och styrelseordförande.
 13. Val av revisor.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen har föreslagit att advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Val av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska vara fem (5), utan suppleanter.

Punkt 11 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter, samt revisorerna, ska utgå med följande belopp:

 • 240 000 SEK (240 000 SEK) vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK (360 000 SEK) till styrelseordföranden förutsatt att denna inte är anställd; och
 • 40 000 SEK (40 000 SEK) till ordförande av revisionsutskottet förutsatt att denna inte är anställd.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Björn Rosengren, Christoffer Strömbäck, Karin Krook, Sven-Göran Svensson och Viktor Jarnheimer, till ordinarie styrelseledamöter, och omval av Björn Rosengren till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En presentation av de personer valberedningen föreslagit för omval finns på Bolagets hemsida, www.sbsstudent.se

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB väljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023. För det fall Ernst & Young AB väljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att Gabriel Novella kommer att utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av en eller två justeringsmän

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Lars Runby, representerande Älvstranden i Karlstad AB och Thomas Lifvendahl, representerade sig själv samt Henric Wiman och Susanna Wiman, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av ordföranden på årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att minska skuldsättningen, finansiera investeringar i nya eller befintliga verksamheter, bredda aktieägarkretsen samt för att tillgodose Bolagets kapitalbehov. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Dagen då denna kallelse offentliggörs finns totalt 190 805 743 aktier och röster i Bolaget. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar bolaget inga egna aktier.

Majoritetsregler

För giltigt beslut av årsstämman avseende punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala samt på www.sbsstudent.se. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress respektive hemsida. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets kontor. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se, och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Med anledning av att årsstämman kommer att genomföras utan fysiskt sammanträde ska begäran om upplysningar lämnas skriftligen till Studentbostäder i Sverige AB (publ), Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala, eller via e-post till ir@sbsstudent.se, senast den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Kungsgatan 47 A, 753 21 Uppsala, och på Bolagets webbplats, www.sbsstudent.se, senast den 7 maj 2022. Upplysningar kommer också inom samma tid skickas till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Uppsala i april 2022

Studentbostäder i Norden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD, +46 70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585–1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning