För investerare

Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.

Enligt förslagen skulle aktier i Prime Living Beryllgatan AB ställas som gemensam säkerhet för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), och obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"). Bolaget och Prime Living Campus Stockholm AB har idag, den 4 november 2019, beslutat om en justering av förslagen i de skriftliga förfarandena med innebörden att aktierna i Prime Living Beryllgatan AB inte kommer ställas som säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen. Anledningen till justeringen är att de aktierna redan är pantsatta för andra skulder och därför inte kan ställas som säkerhet för obligationerna. Aktierna i Prime Living Industries AB och Prime Living Campus Stockholm AB (publ) kommer dock fortfarande att ställas som gemensam säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen.

Information om ändring av de skriftliga förfarandena kommer publiceras på Bolagets hemsida https://www.primeliving.se/ idag, den 4 november 2019, och distribueras till obligationsinnehavarna.

Med anledning av justeringen kommer även rösttiden för de skriftliga förfarandena att förlängas till den 21 november 2019, innebärandes att röstformulär ska vara agenten till handa senast kl. 17:00 (CET) den 21 november 2019. Obligationsinnehavare som redan inkommit med röstformulär behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd, om de inte önskar ändra sin röst. Obligationsinnehavare som önskar ändra sin röst kan till agenten inkomma med ett nytt röstformulär på vilket de anger "Detta röstformulär ska ersätta tidigare röstformulär". Bolaget kommer med anledning av justeringen fastställa ny avstämningsdag, vilken kommer att meddelas särskilt.

För fullständig beskrivning av justeringen, se notiserna om justering av de skriftliga förfarandena som finns publicerade på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL SkriftligtForfarande2 191104.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning