För investerare

Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag fått kännedom om att Göteborgs kommun har beslutat att säga upp det arrendeavtal avseende markområden på fastigheterna Rambergsstaden 733:398, 68:1 och 733:401 som ingåtts mellan kommunen och Prime Living genom dotterbolag.

Göteborgs kommun anser att Prime Living missköter och vanvårdar arrendestället, att arrendestället används i strid mot ändamålet genom att använda det som uppställningsplats för bostadsmoduler samt att uppställda bostadsmoduler och uppförda husgrunder saknar erforderligt bygglov, vilket enligt kommunen ger grund för uppsägning.

Prime Living anser att påståendet om att arrendestället nyttjas i strid mot ändamålet saknar fog. I arrendeavtalet anges det att arrendestället ska användas för ändamålet studentbostäder. Syftet med de moduler som i dagsläget är uppställda på arrendestället är att dessa ska nyttjas som studentbostäder. Att uppförandet av studentbostäderna för stunden har avbrutits innebär inte att användningen av arrendestället har förändrats. Prime Living har även inkommit med förnyade bygglovansökningar till Stadsbyggnadskontoret i januari 2020. Prime Living är vidare av uppfattningen att arrendeställets skick inte kan anses vara värre än vad som normalt kan förväntas av ett pågående byggprojekt.

Prime Living anser således att uppsägningen saknar giltig grund och betraktar den obefogade upphävningen som ett väsentligt avtalsbrott. Vidare anser Prime Living att Göteborgs kommun, med beaktande av en garanti som tidigare utfärdats av kommunen avseende bygglov för arrendestället, är skyldig att ersätta den ekonomiska skada som Prime Living orsakas till följd av uppsägningen. Prime Living kommer även mot bakgrund av kommunens agerande undersöka förutsättningarna för att rikta krav mot kommunen för relaterade kostnader och skada som Bolaget har åsamkats, vilket enligt en preliminär bedömning uppgår till betydande belopp.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 16:25 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-02-07.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se