För investerare

Förtydligande inför Prime Livings notering på First North

Med anledning av uppgifter i media kring Prime Livings förestående notering på First North Premier vill bolaget göra följande förtydliganden.

1. Studentbostäderna i Lund

Prime Living äger och förvaltar 200 temporära studentbostäder i Lund. Projektet är ett samarbete med Lunds Universitet, Prime Living och Akademiska Hus där syftet har varit att på kort tid uppföra dessa och därmed bidra med att minska studentbostadsbristen i Lund. Husen färdigställdes 2013 och hade under vintern 2013/2014 problem med värmeförsörjningen. Orsaken till detta var att systemet inte injusterades på ett korrekt sätt av totalentreprenörens svenska underleverantörer. Uppdraget att injustera fjärrvärmepanna, tryck, temperatur och flöden gavs till Bravida Prenad vilka har haft helhetsansvaret. Åtgärder vidtogs under vintern 2013/14 och värmesystemet injusterades och har sedan dess fungerat normalt.

Husen i Lund har temporärt bygglov på 10 år varför vi har valt en fasadlösning som inte behöver avmonteras vid flytt av bostäderna. Detta fasadsystem används inte i senare byggnationer av Prime Living då rörelser i stålet vid större värmeväxlingar kan ge sprickbildningar. Tre gavlar har bytts ut vilket innebär att de mest utsatta fasaderna är åtgärdade.

I de senaste fyra projekten har fasaden isolerats på plats och en skalfasad monterats som kan röra sig vid värmeväxlingar.

Avloppen är standard 110mm, certifierade, CE-märkta PVC-rör vilket används i de flesta byggnationer i Sverige.

Totalentreprenören Modular Living har i sitt ABT06-totalentreprenadskontrakt lämnat sedvanliga garantier och har löpande åtgärdat fel och brister. Åtgärderna av mindre fel och brister har tagit längre tid än normalt men är sedan 2014 i allt väsentligt utförda.

2. Diskussioner med det kommunala bostadsbolaget i Karlstad (KBAB) om uppförande av studentlägenheter i Karlstad

Diskussioner fördes med KBAB om blockuthyrning före projektets påbörjan 2011. Prime Living valde att inte hyra ut till KBAB då deras föreslagna hyresnivå var för låg.

3. Studentbostäderna i Upplands Väsby

Prime Living fick i uppdrag av det kommunala bolaget BOVAB att kopiera Lund-projektet med 10 års temporärt bygglov på kommunens mark. Prime Livings roll var att tillse att projektet gick att genomföra. Ägarna till projektbolaget är BOVAB och totalentreprenör är Modular Living vilket innebär att all projektrisk hanteras mellan dessa. Prime Living har inte påverkats finansiellt eller ansvarsmässigt i detta sammanhang. Därför har inte Prime Living bedömt det som en materiell händelse som skall beskrivas i prospektet. Modular Living har rapporterat att BOVAB förklarat sig nöjd med kvaliteten på huset efter genomförda åtgärder.

4. Studentbostäderna i Malmö

Prime Living färdigställde till höstterminen 2014 84 lägenheter i Malmö/Oxie. Vi valde då uppvärmning med pelletspanna i syfte att minska energiförbrukningen med ca 2/3 jämfört med en fjärrvärmeanläggning. Leveransförsening av pannan medförde att en temporär lösning med oljepanna var nödvändig under hösten 2014. Vid maximal förbrukning av varmvatten var inte den temporära anläggningen tillräckligt dimensionerad. Efter klagomål från studenterna om för låg varmvattentemperatur beslutades i december 2014 om en mindre engångshyresreduktion om 500-1000 kronor per lägenhet beroende på storlek. Den permanenta pelletspannan togs i drift i början av 2015 och därefter har varmvattenförsörjningen fungerat normalt.

5. Hänvisning till byggkonceptets risker i prospektet

I samband med presentationer inför noteringen beskrivs att Prime Living sedan 2009/2010 har utvecklat ett modulbaserat byggkoncept med produktion i kinesiska fabriker. Vi berör riskerna med detta i prospektet under Riskkapitlet på sidan 13.

En intensiv produkts- och kvalitetsutveckling skedde under åren 2011-2013 där kvaliteten successivt förbättrats. Sedan 2013 sker produktionen i nya fabriker som utvecklats i samarbete mellan Prime Living och den kinesiska statsägda fabriksägaren AVIC. I dessa fabriker har fyra projekt producerats med en god kvalitet.

Ledningen tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav

I prospektet på sidan 3, Erbjudandet i sammandrag, framgår att Amun Holding AB avser sälja befintliga aktier. Efter återkoppling från ett antal större investerare som har anmält intresse tillkännager Jan Severa, VD, och Ola Wengberg, vice VD, ägare till Amun Holding AB, att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav. Därtill har en av de större existerande ägarna valt att teckna nya aktier i samband med erbjudandet i syfte att försvara sin ägarandel.

10 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-06-10.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 950 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning