För investerare

Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

Delårsresultat

  jan-mar 2017 jan-mar 2016
Hyresintäkterna 12 233 TSEK 7 777 TSEK
Driftsresultat 8 479 TSEK 5 765 TSEK
Värdeförändring på fastigheter 88 614 TSEK 8 911 TSEK
Rörelseresultat 90 061 TSEK 9 381 TSEK
Periodens resultat före skatt 80 272 TSEK 7 835 TSEK
Periodens resultat efter skatt 60 440 TSEK 5 632 TSEK

VD har ordet
Den andra maj 2017 tillträdde jag, Ingvor Sundbom, som ny VD och koncernchef för Prime Living och det känns spännande att ha fått styrelsens förtroende att ta över rollen efter Jan Severa.

Under mina första två veckor har mycket tid ägnats åt att öka min kunskap kring koncernen, våra projekt och fastigheter samt medarbetare. Det är med stolthet jag konstaterat att det inom bolaget finns ett brett kunnande inom segmentet studentbostäder, ett stort engagemang och en spännande projektportfölj. Nu ser jag fram emot att få addera min erfarenhet, leda och utveckla detta pionjärskapande och spännande bolag vidare till nästa nivå tillsammans med styrelsen och medarbetare.

Första kvartalet levererade en ökad omsättning och förbättrat resultat
Omsättningen för perioden steg med 57 procent och rörelseresultatet ökade till 90,1 mkr jämfört med 9,4 mkr första kvartalet 2016. Avkastningen på eget kapital uppgick till 28 procent. I slutet av perioden uppgick kassan till 92,9 mkr medan det egna kapitalet uppgick till 755,4 mkr, en ökning med närmare 9 procent jämfört med föregående period. Vår soliditet är fortsatt god och uppgick vid periodens slut till 40 procent och finansieringsportföljen är stabil.

Under det första kvartalet 2017 har Prime Living genom det helägda dotterbolaget TP9 Oxie AB även erhållit sitt första investeringsstöd för byggnader på fastigheten Träpanelen 1 i Malmö, vilket har varit en förutsättning för att kunna genomföra projektet.

Status i våra pågående samt avslutade projekt under perioden
Vi har med framgång färdigställt samtliga lägenheter i Oxie, Malmö med en kvalitet som väl överträffar tidigare projekt. Driftsättning av en större pelletsanläggning har utförts med gott resultat och i kombination med installation av solpaneler på tak optimerar vi vår energiförbrukning, vilket även bidrar till vår miljösatsning i bolaget.

I vårt projekt i Spånga pågår verksamheten just nu med full produktion. I skrivande stund färdigställs grunden för den första etappen som beräknas vara inflyttningsklar för studenter under kvartal tre i år.

Initierar arbetet med ny organisationsstruktur och tydligare ansvarsområden
Verksamheten står nu inför en mycket spännande utvecklingsfas i både Sverige och internationellt, varmed bolaget påbörjat processen med att bilda en ny organisationsstruktur med tydligare ansvarsområden. Som ett första led i detta arbete har bolaget inlett processen med att rekrytera en CFO, som kommer inneha en nyckelroll i koncernens utveckling och tillväxtplaner samt med att ta bolagets aktie från First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudlista.

För att stärka förvaltningsorganisationen har Kim Yrttimaa anställts och tillträdde sin roll som ny fastighetschef i bolaget under mars, med uppdraget att skapa en effektiv och kundorienterad förvaltning i Sverige och internationellt.

Steg mot fortsatt expansion och tillväxt
Under första kvartalet expanderade vi även internationellt genom etablering av ett nystartat dotterbolag på Irland, Prime Living Ireland ltd, tillsammans med Cara Cove Holding AB. Ett första markförvärv genomfördes i Letterkenny i grevskapet Donegal, där vi avser att uppföra cirka 136 stycken studentrum med inflyttning under slutet av 2017. Vår ambition är sedan att gå vidare i en bredare satsning på byggnation av studentbostäder på Irland och Storbritannien, där behovet av studentbostäder är mycket stort.

I ett ytterligare led för att skapa förutsättningar att växa och möjliggöra nya förvärv och investeringar har Prime Living emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 400 MSEK under april. Investerarintresset för obligationslånet var stort och det var glädjande att notera att vi har fått förtroendet från så många svenska och internationella institutionella investerare.

Om vi blickar framåt är vår ambition att växa vidare med en fortsatt god lönsamhet och med stabila kassaflöden såväl i Sverige som internationellt. Under kommande halvår inleder vi därmed även arbetet med att systematisera och effektivisera affärsdrivande processer i bolaget för att stödja kommande tillväxtplaner och listbyte. 2017 kommer bli ett spännande år med intensivt arbete för att ta Prime Living till nästa nivå!

Stockholm 16 maj 2017
Ingvor Sundbom
VD Prime Living AB (publ)

Kalendarium
2017-05-16 Årsstämma
2017-08-23 Delårsrapport Q2, 2017-01 — 06
2017-11-15 Delårsrapport Q3, 2017-01 — 09

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 16 maj 2017

Prime Living AB (publ)

Jan-Erik Karström
Ordförande

Michael Persson
Styrelseledamot

Lars Vardheim
Styrelseledamot

Jan Severa
Styrelseledamot

Ola Wengberg
Styrelseledamot

Ingvor Sundbom
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD, +46 707 88 66 50
Ingvor.sundbom@primeliving.se

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q1 2017.pdf

Adresser
Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Ulf Hartell Borgstrand

Filer för nedladdning