För investerare

Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-09-30

Delårsresultat jan – sept juli-sept
Hyresintäkterna uppgick till 25 522 TSEK 9 226 TSEK
Driftsresultat uppgick till 19 906 TSEK 7 044 TSEK
Rörelseresultat uppgick till 106 990 TSEK 3 331 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till 100 970 TSEK 69 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 93 429 TSEK – 1 325 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 70 454 TSEK – 1 617 TSEK

VD har ordet

Produktion och grön energianvändning
Svenska marknaden för byggnation av bostäder har drastiskt förändrats 2016 med en historisk oöverträffad ökning av produktionen. Efterfrågan av bostäder och befolkningstillväxten är starkt korrelerad till flyktingströmmen som skapar behov av både tillfälliga och permanenta bostäder. Det genererar möjligheter för Prime Living att investera i projekt med långa hyreskontrakt, 15 till 20 år, med kommuner som hyresgäst. Ett bra exempel på detta är den avsiktsförklaring som tecknats med Göteborgs kommun om 370 lägenheter som blockuthyres under 15 år. Vårt fokus är studentlägenheter men denna typ av långsiktiga relationer utgör nu en del av vår marknad.

Produktion och färdigställande pågår nu i Spånga/Stockholm, Malmö/Oxie, Göteborg/Hisingen och leverans av lägenheter färdigställs löpande. Anpassning till grön energi för uppvärmning med solenergi och pellets har genomförts i Malmö/Oxie för att kunna erhålla de av regeringen beslutade investeringsbidragen. Ansökan av dessa kan göras från den 15e november 2016. Effekten av detta är energieffektiva hus med sänkta driftkostnader. Vi genomför nu samma program i alla projekt och kalkylerar med en påverkan på driftkostnader som leder till en total kostnadsminskning med 30 procent. Vi utgår ifrån att vi i Malmö/Oxie samt Göteborg/Hisingen erhåller investeringsbidrag som påverkar resultatet positivt.

Prime Living satsar på att bygga högre hus upp till 16 våningar i 3 olika projekt, Göteborg/ Frölunda, Sollentuna/ Sjöberg samt Täby. Det innebär möjligheter att kombinera olika byggnadsfunktioner med andra aktörer som integreras in i gemensamma projekt. Vi tar nu fram koncept i dessa tre projekt med mindre köpcentrum i bottenplan och våra 16 våningar som planeras i modulform som monteras ovan bottenvåningen.

Det finns en mycket stark vilja och tro hos Prime Living att med kontinuerlig utveckling med industriellt tänkande som grundtes kan vi åstadkomma intressanta projekt med hög lönsamhet.

Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)

Utbetalningsdagar för preferensaktier 2017
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning      Belopp
2017-01-10                                  2,13 kr
2017-04-10                                  2,12 kr

Kalendarium
2017-02-23 Bokslutskommuniké
2017-05-16 Årsstämma

Rapporten i sinhelhet bifogas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q3 2016.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den den 24 november 2016 kl. 08:30 CET.

Adresser
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Ulf Hartell Borgstrand

Filer för nedladdning