För investerare

Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-06-30

Delårsresultat jan – juni apr-juni
Hyresintäkterna uppgick till 16 296 TSEK 8 519 TSEK
Driftsresultat uppgick till 12 862 TSEK 7 098 TSEK
Rörelseresultat uppgick till 103 659 TSEK 94 279 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till 100 901 TSEK 91 990 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 94 753 TSEK 89 919 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 72 070 TSEK 66 439 TSEK

VD har ordet

2016 – Byggnation, förvaltning och IT
Prime Livings kärnverksamhet att leverera studentbostäder till storstadsregionerna där behovet är som störst är nu inne på sitt 7:e år. Vi börjar nu klart se konturerna av ett bolag som genererar starka kassaflöden i kombination med utveckling av kostnadseffektivt byggande i modulform. Studentbostadsmarknaden är i behov av många fler små enkla lägenheter där vi skall ha en position som en ledande producent och förvaltare av studentlägenheter.

Vi har under perioden etablerat Prime Living Industries AB (PLI) helägt dotterbolag till Prime Living AB med nyutnämnd Vd Magnus Dahlberg. Divisionen utgörs av dotterbolag som hanterar alla aspekter av totalentreprenader, från upphandling till projektering och uppförande av bostadsmoduler. Bolaget bedömer att denna komplettering av värdekedjan kommer att bidra till att stärka Prime Living koncernens ställning som en kvalitativ, kostnads- och processeffektiv aktör. PLI leder nu projekten i Göteborg, Stockholm och Malmö och har under perioden ansvarat för färdigställandet av projektet på Beryllgatan. Divisionen består av fem medarbetare med bred och lång erfarenhet av bostadsproduktion.

Prime Living, har under det andra kvartalet fortsatt att leverera 128 lägenheter för drift i den andra etappen i projektet på Beryllgatan i Göteborg. Vi har hyrt ut 86 lägenheter till Chalmers tekniska högskola i Göteborg och där intresse finns att utöka detta. Vi är stolta över att nu genomfört hela utvecklingen och att kvalitén på projektet uppfyller våra mål. Vi har nu totalt 760 lägenheter i drift och ca 1900 lägenheter i produktion i olika faser i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Prime Living har uppfört 160 lägenheter på Herkulesgatan, Hisingen , Göteborg. Dessa lägenheter har inte färdigställts i väntan på besked av domstol huruvida bygglovet som beviljats kommer att vinna laga kraft eller inte. Det slutliga beslutet kan komma att dröja då ärendet nått ända upp till Högsta domstolen och prövningstillstånd ännu inte medgivits. I avvaktan på besked så har Prime Living möjlighet att enkelt demontera och ställa upp modulerna på två andra platser under hösten. Detta visar på att vi har den flexibilitet som krävs för att bygga på tillfälliga bygglov då modulerna inom någon månad kan tas i bruk på en alternativ byggplats. Det är vår och kommunens intention att slutföra projektet och Göteborgs kommun avser också att teckna hyreskontrakt på den del som har ett lagakraftvunnet bygglov, totalt 40 lägenheter.

Vår finansiella ställning har stärkts med ett halvårsresultat om ca 103,7 MSEK. Under perioden har vi fortsatt expandera med bibehållen soliditet om ca 42%.

Webbsida med student-app.
En ny websida med student-app lanserades med syfte att våra studenter skall få tillgång till en hemsida i kombination med en app som är användarvänlig, lättnavigerad och intressant! Det känns spännande att ge studenterna ett digitalt redskap att snabbare och enklare kommunicera sina olika behov med Prime Living.

Förvaltningen stöds sedan tidigare av ett fastighetssystem där aviseringar och flöden helt automatiserats. Uppföljning och historik finns nu från den dag lägenheten färdigställs. Informationen är nåbar via telefonen vilket väsentligt underlättar förvaltningen ute på fältet.

Jag och mina medarbetare kraftsamlar nu för att klara produktionen av ca 1900 lägenheter och vi känner oss väl förbereda att hyra ut dessa till nya studenter i Sveriges storstadsregioner där behovet är som störst.

Jan Severa

VD Prime Living AB (publ)

Kalendarium
24 november 2016   Delårsrapport kvartal 3 2016

Utbetalningsdagar för preferensaktier 2016/2017
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning Belopp
2016-10-08 2,12 kr
2017-01-10 2,13 kr
2017-04-10 2,12 kr

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 25 augusti 2016

Prime Living AB (publ)
(org.nr. 556715-7929)

Prime Living AB (publ)

Jan-Erik Karström
Ordförande

Michael Persson
Styrelseledamot

Lars Vardheim
Styrelseledamot

Jan Severa
Verkställande direktör

Ola Wengberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q2 2016.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den den 25 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Filer för nedladdning