För investerare

Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-09-30

Delårsresultat    Jan-Sep
Hyresintäkterna uppgick till 14 054 TSEK
Driftsresultat uppgick till 11 173 TSEK
Rörelseresultat uppgick till 152 379 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till 150 073 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 144 237 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 110 822 TSEK

VD har ordet
Fokus på planering och genomförande av projekt
Under det tredje kvartalet har Prime Living, efter börsintroduktionen i juni, gått in i ett intensivt skede av planering och genomförande av våra projekt. Vi har producerat, levererat och driftsatt nya studentbostäder i Karlstad och Malmö/Oxie med bra kvalitet och utan allvarliga störningar. Detta är starkt bidragande till vårt kvartalsresultat om 122 MSEK. De kommande kvartalen bär samma signum av totalt fokus på leverans och driftssättning av projekten i Göteborg och Malmöregionen. Vi har nu 552 lägenheter i drift och 950 lägenheter (1 094 moduler) i produktion i olika faser vilket innebär att vi följer den utveckling vi förutspådde om en nivå om 1000 moduler per år i produktion.

Efterfrågan på bostäder i våra tre regioner Stockholm, Göteborg och Malmö är stabil och om något så förväntas behovet öka ytterligare kopplat till flyktingkrisen. Förutsättningarna för stark tillväxt hos Prime Living bedöms som mycket goda med låga räntor, säkrad kapacitet och hög efterfrågan. Det är med glädje och stolthet vi ser fram emot att leverera fler studentbostäder till Sveriges studenter kommande kvartal!

Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)

Händelser under perioden
januari – juni

 •  Byggnadsnämnden beviljade bygglov för 208 lägenheter på Beryllgatan i Göteborg.
 • Bygglov för 410 lägenheter på Herkulesgatan i Göteborg erhölls.
 • Kommunfullmäktige biföll kommunstyrelsens förslag om att godkänna projektet Ferdinand i Spånga.
 • Förvärv av fastigheten Stockholm Gunhild 4, genom bolag, som tillträds efter ändring av detaljplan och då ger cirka 400 lägenheter.
 • En apportemission om 233 000 stamaktier genomfördes i syfte att förvärva samtliga aktier i bolaget Beryll Invest AB som i sin tur äger en byggrätt som Bolaget avser förvärva.
 • Första spadtaget för 208 nya studentbostäder på Beryllgatan i Göteborg togs tillsammans med ordförande i fastighetsnämnden, Göteborgs Stad.
 • Årsstämman beslutade att utdelning om högst 8,50 SEK per preferensaktie av serie B, totalt högst 11 050 000 SEK, utbetalas till preferensaktieägarna. Stämman beslutade även om att ett belopp om totalt 4,25 SEK per preferensaktie av serie B, totalt 5 525 000 SEK, utbetalas till preferensaktieägarna. Avseende stamaktier och preferensaktier av serie C, beslutade stämman att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas.
 • Prime Living noterade stamaktien på Nasdaq First North Premier efter ett övertecknat erbjudande. Handeln av stamaktien inleddes den 12 juni. Det totala erbjudandet i samband med noteringen utgjordes av 3 004 875 nyemitterade aktier, vilket innebär att bolaget tillfördes cirka 150 MSEK före emissionskostnader, medan 478 261 stamaktier såldes av existerande aktieägare.
 • Prime Living har förvärvat köpoptioner avseende 66,65% av röster och kapital i Modular ML AB.

juli-september 

 • MKB Fastighets AB har efter upphandling tilldelat Modular ML AB uppdrag att uppföra mellan 50 och 100 student/ungdomsbostäder i Malmö.
 • Antalet stamaktier i Prime Living ökar med 73 740 efter utnyttjande av lika många teckningsoptioner, till 13 544 740. Bolaget tillförs cirka 2 MSEK och efter registreringen återstår 1 226 260 utestående teckningsoptioner.
 • Stabiliseringsperioden i samband med noteringen av stamaktierna i Prime Living inleddes den 12 juni och avslutades den 10 juli. Under denna period togs 4 875 stamaktier i anspråk inom ramen för övertilldelningsoptionen och efter att dessa har registrerats kommer Prime Living ha totalt 13 549 615 stamaktier. 
 • Förvärvet av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöbergs centrum, Sollentuna, via bolag fullföljs. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 33 MSEK. Totalt planerar Prime Living uppföra cirka 300 studentlägenheter på fastigheten i två etapper. Den första etappen utgörs av cirka 150 lägenheter i form av en bostadsrättsförening för studenter, som planeras säljas till en nybildad bostadsrättsförening för cirka 250 MSEK.
 • I Karlstad på fastigheten Kornetten 2 har 80 lägenheter färdigställts och samtliga har hyrts ut. Alla byggrätter har därmed utnyttjats Kalendarium 23 mars 2016 Bokslutskommuniké 2015 19 maj 2016 Årsstämma
 • 128 lägenheter har färdigställts på fastigheten Träpanelen 8 i Malmö/Oxie, som är en avstyckning från Träpanelen 1. Samtliga lägenheter har hyrts ut.
 • Detaljplan för Spånga/Ferdinand har vunnit laga kraft och bygglovsansökan är inlämnad.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 26 november 2015

Prime Living AB (publ)

Jan Severa
Verkställande direktör

Jan-Erik Karström
Ordförande

Ola Wengberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
Om Prime Living AB (publ)

Mer information finns på http://www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q3 2015.pdf

Filer för nedladdning