För investerare

Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-06-30

Delårsresultat

– Hyresintäkterna uppgick till 9 091 TSEK
– Driftsresultat uppgick till 7 174 TSEK
– Rörelseresultat uppgick till 26 038 TSEK
– Värdeförändring på fastigheter uppgick till 24 716 TSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 981 TSEK

VD har ordet

2015 – Finansstruktur och expansionskapital på plats
Vi genomförde den tredje delen av kapitalanskaffning när Prime Livings stamaktie noterades den 12 juni 2015. Det var många bolag som beslutade att börsintroducera under samma period vilket medförde att konkurrensen om investerares tid och resurser ökade. Det investerarkollektiv som slutligen investerade måste anses vara av hög kvalitet och vi välkomnar alla nya stamaktieägare till ett gott fortsatt samarbete. Emissionen uppgick till 150 MSEK och befintliga aktieägare sålde aktier för 23,9 MSEK. Vi har därmed fått den kapitalbas som är nödvändig för att klara den starka tillväxt som vi nu är mitt inne i.

Vår finansiella ställning har stärkts med ett 6-månaders rörelseresultat om 26,0 MSEK. Färdigställandet av de projekt som nu är i produktion kommer att för de nästa 6 månaderna påverka resultatet positivt och vi kommer att redan från första september generera ett driftsnetto som täcker räntor och fasta kostnader undantaget den utestående obligationen för Spångaprojektet. Bolaget kommer därmed, för första gången, ha ett positivt kassaflöde genererat från driften. Spångaprojektet med ca 1 100 lägenheter närmar sig nu byggstart vilket påverkar resultatet positivt.

Vi fokuserar nu på Storstadsregionerna och kan konstatera att behovet av studentlägenheter ökat sedan förra året och att bostadsbristen i överlag också ökat. Produktionen av bostäder ökar nu i dessa regioner men nettotillförseln är endast 310 studentbostäder i Stockholm, Göteborg. Det finns ca 100 000 studenter i Stockholm och 75 000 i Göteborg och av dessa så hyr ca 2/3 sin bostad och är därmed potentiella kunder. Studenterna konkurrerar om drygt 20 000 studentbostäder som finns att tillgå i Stockholm och Göteborg.

Produktion och uthyrning av våra nya lägenheter i Malmö och Karlstad har gått enligt plan och färdigställs nu för inflyttning till höstterminsstarten, totalt 208 lägenheter. Produktion pågår i Göteborg av 584 nya lägenheter och följer i stort den tidigare fastlagda produktionsplanen. Produktionsstart planeras kv 4 i Spånga och för ytterligare en etapp i Malmö. Båda dessa projekt är inne i en bygglovsprocess vilket kan påverka byggstart tidsmässigt eftersom bygglov ska antas av respektive kommun. Tillträde har även skett av fastigheten Sjöstjärnan 2 i Sjöberg centrum och även här har bygglovsprocessen påbörjats.

Vi har inlett implementering av ett nytt app-baserat service och administrationssystem som ska serva och möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och den interaktiva app-baserade miljön som nu implementeras ska ge studenten möjlighet att via sin mobiltelefon t.ex. beställa en bil från vår bilpool.

Organisationen har förstärkts med nya medarbetare inom administration, förvaltning, projektutveckling och handel med Kina. Totalt har vi nu 11 personer anställda.

Jag och mina medarbetare ser med tillförsikt fram emot att fortsätta att leverera nya studentbostäder till främst storstadsregionerna där behovet är som störst.

Jan Severa
VD Prime Living (publ)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 augusti 2015

Prime Living AB (publ)

Jan Severa
Verkställande direktör

Jan-Erik Karström
Ordförande

Ola Wengberg
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Delarsrapport Q2 2015.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Filer för nedladdning