För investerare

Bokslutskommuniké januari – december 2014

– Grunden lagd för stark tillväxt
– Detaljplan antagen för Stockholm Ferdinand 8, 10, 14 med cirka 1 100 lägenheter
– Två projekt i Göteborg med upp till 600 nya studentlägenheter, bygglov klart för 208 lägenheter
– Koncernens omsättning har ökat med 35%, årets resultat har förbättrats med 474%
– Resultat före skatt 194 MSEK (33 MSEK)

VD har ordet 2014 – Grunden är lagd för stark tillväxt
Året var mycket positivt för Prime Living. Preferensaktien introducerades på Nasdaq First North och detaljplanen för Spånga godkändes, samtidigt som expansionen fortsatte i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Dessa orter har ett betydande underskott av studentbostäder och utgör basen för Prime Livings projektutveckling de kommande tre åren. Det råder generellt fortsatt mycket stor brist på studentbostäder i Sverige, och med vårt koncept med stålmoduler kan vi på ett snabbt och effektivt sätt fortsätta öka produktionstakten även framöver.

Den tidigare fastlagda målsättningen att uppföra 1 000 moduler per år med början under 2015 kvarstår. För att nå målet har fördjupat samarbete i produktionsledet implementerats med Cube International Housing Ltd och Modular Living AB. En kompletterande fabrik har etablerats i Guangdong-provinsen och produktionskapaciteten har i ett slag fördubblats. Med dessa samarbeten skapas ett sammanhållande produktionssätt, med förbättrad kvalitet som resultat, vilket innebär kortare produktionstid och färre kompletterande arbeten. Vi förstärker nu organisationen centralt inom såväl förvaltningssidan som projektutvecklingen. Ett särskilt fokus läggs på att utveckla ett modernt studentbostadskoncept som ska möta en ny generations behov. Vi arbetar med studentens behov av tjänster och service som utgångspunkt och skapar nu en interaktiv app-baserad miljö som ger studenten möjlighet att via sin telefon exempelvis beställa en elbil i vår bilpool och att via telefonen öppna, starta och återlämna denna.

Resultatet för 2014 belastades fortsatt av utvecklingen av projektet i Spånga, men nu när detaljplanen är godkänd kommer vi att bygga cirka 1 100 studentlägenheter där inom de kommande två åren. Det innebär att den fulla potentialen av projektet kommer att påverka resultatet starkt positivt 2015 under förutsättning att bygglov erhålls som planerat. Det är mycket positivt för både Prime Living och för de studenter som kommer flytta in.

I Göteborg planeras cirka 600 lägenheter med byggstart våren 2015 och i Stockholmsregionen har vi redan nu, utöver Spånga-projektet, ytterligare två projekt som planeras att byggstarta 2016 och 2017. De ligger i Täby och i Sollentuna och innebär totalt över 450 lägenheter. Grunden för stark tillväxt är därmed lagd.

Jan Severa
VD Prime Living

Kalendarium
20 april 2015 Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets kontor och hemsida
21 maj 2015 Årsstämma
27 augusti 2015 Delårsrapport (januari-juni)
24 mars 2016 Bokslutskommuniké 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 26 mars 2015

Prime Living AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Bokslutskommuniké 2014.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på www.primeliving.se

Filer för nedladdning