För investerare

Bokslutskommuniké 2016

Helårsresultat

  2016 2015
Hyresintäkterna uppgick till 36 388 TSEK 21 840 TSEK
Driftsresultat uppgick till 27 925 TSEK 16 707 TSEK
Värdeförändring på fastigheter uppgick till  143 137 TSEK 147 675 TSEK
Rörelseresultat uppgick till  147 262 TSEK 150 491 TSEK
Periodens resultat före skatt uppgick till 130 209 TSEK 167 203 TSEK
Periodens resultat efter skatt uppgick till 101 505 TSEK 134 043 TSEK

VD har ordet

2016 – Kraftsamling inför utlandsexpansion

Det här blir mitt sista VD-ord för Prime Living och det är med stolthet och tillförsikt som jag överlämnar koncernens styrning till en mycket kompetent person i Ingvor Sundbom. Vi är på god väg att skala upp till våra uppsatta mål på 1000 moduler per år i Sverige och att skapa stabila underliggande kassaflöden. Rörelseresultatet uppgår 2016 till 147 MSEK före räntor och skatt och vi har nått en stabil plattform där vi successivt tar studentbostäder i bruk varje kvartal och därmed skapar nya stabila kassaflöden med god marginal i varje enskilt projekt. Vi bygger med större flexibilitet och skapar ett mer varierat boende i vårt flaggskepps-projekt i Stockholm vilket är en förutsättning för studentens olika behov. Vi är också väldigt nöjda med att de senaste lägenheterna som tagits i bruk i Malmö överlämnats till förvaltning utan anmärkningar. Detta är en stor och viktig milstolpe för oss i vår strävan att skapa studentbostäder med rätt kvalitet.

Den nya satsningen på Irland och UK görs med en förenklad byggmetod då kraven är väsentligt lägre jämfört med Sverige vilket möjliggör en mycket snabb expansion. Hyresnivåerna på dessa marknader är också väsentligt högre vilket sammantaget ger högre intäkter och lägre produktionskostnader. Det råder ungefär samma avkastningskrav på den irländska marknaden som i Sverige vilket ger höga marginaler med goda värden och starka underliggande kassaflöden.

Vi startar med ett pilotprojekt i norra Irland i en liten universitetsstad som heter Letterkenny där vi bygger vårt första studentboende planerat till hösten 2017. Därefter är planen att med våra lokala partners växa i starka universitetsstäder med hög efterfrågan på Irland och i UK. Viktiga frågor i dessa marknader är miljöaspekter, energiförbrukning och kvaliteten. Vi står väl rustade att introducera våra studentbostäder med svensk kvalitet i grunden som generellt utklassar befintlig boendekvalitet. Det kan inte nog understrykas att de energilösningar som vi tagit fram som bygger på pellets och solenergi mycket väl passar in de krav som myndigheterna här ställer på lägre och effektivare energiförbrukning.

Min egen situation förändras härmed då valberedningen har nominerat mig till styrelseordförande och jag överlämnar VD-skapet till Ingvor Sundbom. Jag kommer vara ett bollplank till Ingrid Sundbom den första perioden och därefter i samråd med styrelse och ledning fortsätta utvecklingen av Prime Living i dess olika marknader.

Jan Severa
VD Prime Living AB (publ)

Kalendarium
2017-05-16   Årsstämma
2017-05-17   Delårsrapport Q1, 2017-01 — 03
2017-08-23   Delårsrapport Q2, 2017-01 — 06
2017-11-15   Delårsrapport Q3, 2017-01 — 09

Utbetalningsdagar för preferensaktier 2017
Utdelningen är 8,50 kronor per preferensaktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 2,12 eller 2,13 kronor per
preferensaktie.

Avstämningsdag för utdelning   Belopp
2017-01-10                                 2,13 kr
2017-04-10                                 2,12 kr
2017-07-10                                 2,13 kr
2017-10-10                                 2,12 kr

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 22 februari 2017

Prime Living AB (publ)
(org.nr. 556715-7929)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Bokslutskommunike 2016.pdf

Om Prime Living AB (publ)
Mer information finns på http://www.primeliving.se

Adresser
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se

Revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Ulf Hartell Borgstrand

Filer för nedladdning